preload preload preload

Archive for the ‘Pravilnik – Disciplinski’ Category

Disciplinski pravilnik Šahovske škole Dugave

Tuesday, October 28th, 2008

Izvršni odbor ŠŠK Dugave je na svojoj sjednici održanoj 13.siječnja, 2004. godine donio je

DISCIPLINSKI PRAVILNIK ŠAHOVSKE ŠKOLE DUGAVE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila ponašanja I obaveze polaznika Šahovske škole Dugave (dalje ŠŠK Dugave). Propisuju se mjere prema ekipama I pojedincima s ciljem njihovog daljeg šahovskog napredovanja. Prema onima koji se ne pridržavaju odredbi Statuta, pravilnika I drugih akata ŠŠK Dugave te na drugi način krše red i disciplinu ili štete ugledu školskog športa poduzimaju se kaznene mjere propisane ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju pedagoške mjere koje voditelj-trener primjenjuje  u odgojno-obrazovnom radu s polaznicima tijekom treninga, turnira i natjecanja.

Članak 3.

Cilj Pravilnika je poticanje polaznika na savjestan odnos prema obavezama, redovito pohađanje treninga, odgovorno izvršavanje zadataka i dužnosti, kulturno i fer ponašanje tijekom treninga, turnira i drugih natjecanja. Pravilnikom se polaznicima ukazuje na njihove greške i propuste te nedolično ponašanje kako ih ne bi ponavljali. Također ih se nastoji motivirati na korektno ponašanje i što veće zalaganje  za postizanjem što boljih šahovskih rezultata.

Članak 4.

Sve aktivnosti voditelja-trenera, polaznika i polaznica ŠŠK Dugave koje su u suprotnosti sa odredbama ovoga Pravilnika smatraju se prijestupom te će u skladu s Statutom I Pravilnikom počinioci biti kažnjeni. Nadalje se pod prijestupom smatraju sve aktivnosti usmjerene protiv društvenih interesa, ugleda i kvalitete školskog športa, kršenja Statuta i drugih akata Šahovske škole Dugave, Saveza učeničkih športskih klubova, Zagrebačkog šahovskog saveza i Zagrebačkog športskog saveza.

2. PEDAGOŠKO DISCIPLINSKE MJERE

Članak 5.

Pedagoško disciplinske  mjere dijele se na:
a) Pedagoške mjere poticanja kojima se njeguju i razvijaju pozitivne strane polaznikove ličnosti i koje motiviraju polaznika da ustraje u pozitivnom radu, treningu  i vladanju,
b) disciplinske  mjere usmjeravanja kojima se polaznika usmjerava prema prihvatljivim oblicima vladanja I ponašanja te  najučinkovitijim oblicima treninga,
c) disciplinske  mjere sprječavanja kojima se upozorava ili sprječava polaznike na aktivnosti koje otežavaju šahovsko napredovanje, ometaju ostale polaznike i sl.,
d) disciplinske kaznene mjere kojima se ispravljaju i kažnjavaju negativni postupci polaznika.

DISCIPLINSKI POSTUPAK

Članak 6.

Disciplinski postupak se pokreće na osnovu prijedloga polaznika ŠŠK Dugave, voditelja ili Izvršnog odbora. Prijedlog također može podnijeti svaka zainteresirana osoba, organ ili organizacija.

Članak 7.

Odlučivati u smislu ovog Pravilnika može Disciplinska komisija i voditelj ŠŠK Dugave.

Članak 8.

Disciplinska komisija sastoji se od tri člana koje imenuje Skupština ŠŠK Dugave i voditelja ŠŠK Dugave. Voditelj sudjeluje u radu Disciplnske komisije bez prava odlučivanja. Disciplinskoj komisiji u radu pomažu članovi Izvršnog odbora kojima se može povjeriti obavljanje pojedinih radnji u postuku neophodnih za donošenje pravilne odluke (saslušanje svjedoka, pribavljanje izjava i dokaza i sl.).

Članak 9.

Disciplinska komisija raspravlja i odlučuje na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova. Odluka Disciplinske komisije je konačna osim u slučaju izricanja disciplinske kaznene mjere isključivanja iz ŠŠK Dugave. Da bi ova odluka bila izvršna mora ju potvrditi skupština ŠŠK Dugave.

Članak 10.

Protiv odluke Disciplinske komisije može se izjaviti žalba i to u roku od 5 dana računajući od dana prijema odluke, a podnosi se Izvršnom odboru ŠŠK Dugave.
Izvršni odbor ŠŠK Dugave može žalbu:
– odbaciti,
– potvrditi
– uvažiti, a predmet vratiti Komisiji na ponovno raspravljanje i odlučivanje
–  preinačiti odluku.

Izvršni odbor će odbaciti žalbu u slučaju njene neopravdanosti.

Članak 11.

Ponavljanje postupka može se tražiti:
– ako postoji sumnja da je odluka zasnovana na lažnim činjenicama,
– ako postoje nove činjenice i novi dokazi koji ranije nisu bili poznati, a koji bi imali utjecaja prilikom odlučivanja,
– ako odluka nije donesena u skladu s Disciplinskim pravilnikom.

Članak 12.

Prijedlog za ponavljanje postupka može podnijeti ekipa ili pojedinac.

Članak 13.

U slučaju kada postoji opravdana sumnja da je okrivljeni učinio prekršaj za koji se može izreći vremenska kazna zabrane igranja ili vršenja dužnosti Disciplinska komisija može izreći suspenziju.
Suspenzija u smislu predhodnog stavka može trajati najduže 30 dana.
Vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunava se u kaznu. Igrač-ica ili druga osoba (trener, voditelj, vanjski član ŠŠK Dugave)  koja je pod suspenzijom nema prava nastupa odnosno vođenja momčadi do izricanja kazne.

3. PEDAGOŠKE MJERE POTICANJA

Članak 14.

Pedagoške mjere poticanja primjenjuju se u svim etapama treninga I natjecanja.
Cilj ovih mjera je odobravanje i poticanje polaznika na što veći rad I  zalaganje na treningu, prihvatljive oblike ponašanja tijekom treninga I natjecanja, isticanje pozitivnih vrijednosti svakog polaznika te davanje pohvala i nagrada onim polaznicima koji svojim radom i vladanjem daju primjer drugim polaznicima ŠŠK Dugave. Također cilj ovih mjera je podrška i motivacija polaznika da ustraju u svim pozitivnim oblicima aktivnosti koje imaju cilja napredovanje u šahovskom umijeću.

Članak 15.

Disciplinske  mjere poticanja su:
• odobravanje,
• priznanje,
• isticanje,
• pohvala,
• nagrada

Članak 16.

Disciplinske  mjere poticanja mogu biti izražene u usmenom ili pisanom obliku te u obliku nagrada, a izriču se voditelju-treneru, polaznicima, ekipama, vanjskim članovima I sponzorima ŠŠK Dugave  .
Prijedlog za izricanje pedagoških mjera poticanja može dati ili izreći voditelj i Izvršni odbor ŠŠK Dugave.

3.1. ODOBRAVANJE, PRIZNANJE I ISTICANJE

Članak 17.

Odobravanje, priznanje i isticanje primjenjuju se kod početnih i redovnih uspjeha u treningu ili natjecanjima polaznika. Njima se polaznici informiraju da je njihova aktivnost bila ispravna i da u njoj treba i dalje ustrajati. Ove mjere se izražavaju u usmenom obliku tijekom treninga ili natjecanja. S obzirom da na taj način polaznici dobivaju povratnu informaciju od voditelja, preporučuje se što češća primjena ovih pedagoških mjera.

Članak 18.

Disciplinske  mjere odobravanja priznanja i isticanja izriču se u usmenom obliku, a izriče ih voditelj ŠŠK Dugave.

3.2. POHVALA

Članak 19.

Pohvala se primjenjuje kao pedagoška mjera višeg stupnja u odnosu na disciplinske  mjere iz 3.1. ovog Pravilnika. Cilj pohvale je sveobuhvatna ocjena rada ivladanja polaznika tijekom treninga I natjecanja te vrednovanje njegovih postignuća tijekom odvijanja svih šahovskih aktivnosti u školi i izvan nje.
Pedagoška mjera pohvale može biti izražena u usmenom i pisanom obliku.

Članak  20.

Prijedlog  za  izricanje  usmene  i  pismene  pohvale  mogu  dati:
Voditelj I Izvršni odbor ŠŠK Dugave razredni  voditelj,  razrednik  i  drugi  voditelji,
• ravnatelj  škole, stručni suradnik i Školski odbor,
• razredno  vijeće  učiteljsko vijeće.

Članak 21.

Tijekom i na kraju školske godine polaznik ili ekipa mogu biti usmeno i pismeno pohvaljeni za:
• postignute rezultate i primjerno vladanje,
• savladavanje programa treninga,
• izuzetno zalaganje na treningu ili natjecanju, u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima,
• sudjelovanje u aktivnostima s ciljem popularizacije šaha među učenicima I.OŠ Dugave I šire,
• postizanje značajnih rezultata na školskim I izvanškolskim šahovskim natjecanjima, ,
• savjesno i uspješno izvršavanje svih obveza I preuzetih dužnosti u ŠŠK Dugave,
• aktivnu i uspješnu suradnju s voditeljem i ostalim polaznicima.

Članak 22.

Polazniku se može izreći usmena i pisana pohvala zbog izuzetnog zalaganja na treningu, imajući u vidu njegove individualne mogućnosti i sposobnosti, a naročito ako je u odnosu na svoj raniji uspjeh vidno napredovao, pojačao zalaganje i ispravio način ponašanja.

Članak 23.

Prijedlog za izricanje pismene pohvale daje se pismeno Izvršnom odboru ŠŠK Dugave. U prijedlogu moraju biti istaknuti i pobliže obrazloženi razlozi zbog kojih se polaznik predlaže za pismenu pohvalu.

Članak 24.

Za pisane pohvale polaznicima se izdaje tiskana pohvalnica koju potpisuju voditelj ŠŠK Dugave i ravnatelj škole.

Članak 25.

Odluke o pohvalama pojedinih polaznika treba objaviti u prigodnim svečanostima na kraju obrazovnih razdoblja. Usmena pohvala voditelja može se objaviti na satu razrednog odjela, razrednoj priredbi i roditeljskom sastanku. Odluku o pismenim pohvalama polaznika treba objaviti što svečanije na prigodnim proslavama povodom kraja obrazovnih razdoblja ili školske godine. Značajnije pohvale kao što je npr. pisana pohvala učiteljskog vijeća treba se objaviti i na svečanim priredbama povodom Dana škole. Kada se kompletira popis svih pohvaljenih polaznika škole taj se popis može objaviti na vidljivom mjestu u holu škole.

3.3. NAGRADA

Članak 26.

Nagrada kao pedagoška mjera primjenjuje se za poticanje i motivaciju pojedinih polaznika, voditelja  ili ekipa polaznika škole kako bi ih se potaknulo na  postizanje još boljih šahovskih rezultata. Nagrada je svojevrsno priznanje za uložen trud i znanje koji su bili potrebni za postizanje značajnih individualnih i skupnih rezultata na školskim ili gradskim natjecanjima. Kao poticajna mjera nagrada može biti izrečena i voditelju pojedinog polaznika ili ekipe polaznika.

Članak 27.

Nagrada se dodjeljuje pojedinim polaznicima, ekipama I voditelju ŠŠK Dugave za rezultate koje su postigli kao predstavnici I.Osnovne škole Dugave.
Pri tome se podrazumijevaju šahovske priredbe I natjecanja koja se organiziraju na nivou grada, županije i države. Također se uvažavaju i uspjesi na međuškolskim priredbama, natjecanjima i turnirima na kojima sudjeluje najmanje sedam škola. Kao kriterij za dodjelu nagrada vrednuju se prva tri mjesta u konačnom poretku svih sudionika.

Članak 28.

Osim izuzetno vrijednih rezultata postignutih na svim razinama šahovskih natjecanja mogu se nagraditi:
– pojedinci i ekipe u natjecanju koje je škola predvidjela svojim Godišnjim planom i programom
– polaznici ili ekipe polaznika koji su pokazali značajan uspjeh u pojedinim sekcijama i učeničkim društvima izvannastavnih aktivnosti koje djeluju u školi.

Članak 29.

Polaznici, ekipe i voditelj ŠŠK dugave mogu biti nagrađeni prema odluci Izvršnog odbora ŠŠK Dugave, Učiteljskog vijeća na Pisani prijedlog  razrednog voditelja, predmetnog voditelja, razrednika, voditelja ekipe, Razrednog vijeća, stručnih suradnika, ravnatelja i Školskog odbora.

Članak 30.

Nagrade mogu biti:
– šahovske knjige i slikovnice
– audio i video kazete,
– šahovske CD i DVD
– šahovski rekviziti I dodatna oprema,
– ulaznice za kulturne I sportske priredbe I natjecanja.

Članak 31.

Izbor nagrada za polaznike i ekipe obavlja voditelj  u suradnji s Izvršnim odborom. Izbor nagrade za voditelja obavlja Izvršni odbor.

Polaznicima, ekipama i voditelju se  mogu  dodijeliti  nagrade  iz  posebnih  ili  redovnih sredstava  škole  koje  je  na prijedlog ravnatelja za tu namjenu odobrio  Školski  odbor. Nagrade se mogu davati i iz donacija fizičkih ili pravnih osoba ili sponzora. Također Izvršni odbor može odobriti sredstva iz “kasice-prasice” ŠŠK Dugave.

3.4. NATJECANJA

Članak 32.

Kao pedagoška mjera poticanja u školi se redovito provode školska i izvanškolska šahovska natjecanja. Ona se provode radi razvijanja radnih navika, kritičnosti, natjecateljskog duha, upornosti u savladavanju teškoća, jačanju trajnije motiviranosti u radu i ostvarivanju jedinstva osobnih i zajedničkih ciljeva interesa.

Članak 33.

U sklopu škole organiziraju se tijekom cijele školske godine šahovski open turniri, simultanke i Ekipno prvenstvo Novoga Zagreba za učenike i učenice osnovnih škola. Natjecanjima mogu biti obuhvaćeni polaznici jednog razreda, više razreda ili čitave škole. Ovisno o vrsti natjecanja, polaznici mogu biti podijeljeni prema spolu i uzrastu. Također se u školi mogu organizirati i međuškolska natjecanja, turniri i kulturne priredbe koje za cilj imaju što veću popularizaciju šaha.

3.5. ŠAHIST ILI ŠAHISTICA GODINE

Članak 34.

Na kraju svake školske godine skupština ŠŠK Dugave bira polaznika (šahist ili šahistica) godine. Šahist / šahistica godine bira se iz redova polaznika ŠŠK Dugave u tekućoj školskoj godini.Voditelj ŠŠK Dugave, Izvršni odbor ili bilo koji polaznik može dati prijedlog za šahistu/šahisticu godine te usmeno izložiti i obrazložiti svoj prijedlog.
Potom skupština ŠŠK Dugave od predloženih polaznika biraju šahista / šahisticu godine. Da bi izbor bio pravedan šahist / šahistica godine mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova skupštine ŠŠK Dugave.

Članak 35.

Uvjeti koje polaznik treba zadovoljiti kako bi mogao biti izabran za polaznika godine su:

– aktivno sudjeluje u svim aktivnostima ŠŠK dugave,
– ističe se svojim savjesnim pristupom i izvršavanjem preuzetih obaveza,
– marljiv i odgovoran
– uzorno vladanje na treninzima, u školi i izvan nje,
– izražen suradnički odnos prema voditelju I ostalim polaznicima,
– značajni rezultati na školskim i izvanškolskim natjecanjima.
– aktivna šahovska mail adresa.

4. DISCIPLINSKE  MJERE USMJERAVANJA

Članak 36.

Objašnjenje, savjet i uvjeravanje su disciplinske  mjere usmjeravanja.
Primjenjuju se u radu s pojedincima i ekipama s ciljem usmjeravanja i savjetovanje polaznika da prihvati pozitivna školska i društvena pravila.
Voditelj treba biti spreman u svakom trenutku objasniti polazniku određeno pravilo te ga argumentirano savjetovati da je u njegovom interesu da ga kao takvog i prihvati.

Članak 37.

Najučinkovitije sredstvo mjera usmjeravanja je pozitivan primjer koji polazniku ili grupi polaznika zorno predočuje smisao ovih pedagoških mjera.
Tijekom objašnjavanja i savjetovanja polaznika ili ekipa treba ih uvjeriti da slijede predočeni pozitivan primjer.

5. DISCIPLINSKE  MJERE SPRJEČAVANJA

Članak 38.

Disciplinske  mjere sprječavanja primjenjuju se kada se želi upozoriti pojedinog polaznika ili ekipu na njihovo neprihvatljivo ponašanje te im ukazati kako i zašto trebaju mijenjati svoje ponašanje. Takve polaznike ili ekipe voditelj treba držati pod određenim nadzorom kako bi na vrijeme mogao intervenirati.

Članak 39.

Upozorenje i kritika su mjere sprječavanja kojima se javno ili pojedinačno upozorava na negativno ponašanje pojedinca s ciljem da mu se ukaže na mogućnosti ispravljanja istoga.

Članak 40.

Zahtjev je mjera direktivnog karaktera. Izražava se u obliku zadataka, zapovijedi i zabrana, a treba ih primjenjivati uz dužno poštovanje osobnosti polaznika.

Članak 41.

Nadzor je preventivna odgojna mjera sa svrhom da polaznika očuva od loših utjecaja i da onemogući negativno ponašanje, a provodi se u obliku nenametljive i dosljedne kontrole rada i ponašanja polaznika ili ekipe. Nadzor provodi voditelj, stručni suradnik ili ravnatelj.

6. DISCIPLINSKE KAZNENE MJERE

Članak 42.

Cilj disciplinskih kaznenih  mjera je ukazati polazniku na njegove greške i propuste.  Također se primjenjuju za ispravljanje i kažnjavanje neprihvatljivog ponašanja polaznika u slučajevima kada su mjere poticanja, usmjeravanja i sprječavanja postale nedovoljne i neučinkovite.
Disciplinske kaznene mjere moraju biti obrazložene, razumljive polazniku, pravedne i primjerene povredi odredbi ovog Pravilnika ili Statuta ŠŠK Dugave.

Članak 43.

Radi otklanjanja negativnih pojava; nemarnog odnosa prema treningu i obavezama; kršenju odredbi Statuta i radne discipline; nekulturnog ili nedoličnog ponašanja; ugrožavanja sigurnosti ostalih polaznika i osoba te  namjernog oštećivanja ili uništavanja šahovskih rekvizita I knjiga iz šahovske knjižnice.

polaznicima se mogu izreći slijedeće disciplinske mjere:

– opomena,
– ukor,
– strogi ukor,
– isklučenje iz ŠŠK Dugave.

Članak 44.

Disciplinske kaznene mjere primjenjuju se i u slučajevima ako polaznik svojom krivnjom/namjerno počini materijalnu štetu nad imovinom škole ili drugih osoba.

Učinjenu štetu polaznik, odnosno njegov roditelj ili staratelj dužan je nadoknaditi.

Članak 45.

Disciplinske kaznene mjere ne smiju u svom obrazloženju sadržavati povredu polaznikove osobnosti, ne smije biti rezultat osvete, zastrašivanja i ponižavanja, već osudu i neslaganje s konkretnim negativnim postupcima i pojavama.

Članak 46.

Prilikom izricanja i primjene disciplinskih kaznenih mjera treba voditi računa o individualnim osobinama polaznika, osobito o njegovim karakternim i emocionalnim osobinama, obiteljskim prilikama i sredini u kojoj polaznik boravi.

Članak 47.

Strogi ukor i isključenje iz ŠŠK Dugave ne mogu se izricati ekipi već samo pojedinačno. Pedagoške disciplinske mjere opomene I ukora mogu se izreći i pojedinačno I ekipno.

Članak 48.

Prijedlog za izricanje pedagoške mjere opomene daje se u usmenom ili  pisanom obliku, a za izricanje ukora, strogog ukora i isključenja iz ŠŠK Dugave prijedlog se daje u pisanom obliku. Prijedlog za izricanje ovih mjera mogu dati voditelj, Izvršni odbor, predsjednik i podpredsjednik ŠŠk Dugave.

Članak 49.

Po izricanju mjera strogog ukora i isklučenja iz ŠŠK Dugave tajnik pismeno obaviještava roditelje odnosno staratelje kažnjenog polaznika.

Članak 50.

Protiv izrečenih mjera strogog ukora i isključenja iz ŠŠK Dugave  Polaznik (roditelj odnosno staratelj) ima pravo podnijeti žalbu u roku od sedam dana od dana pismene obavijesti. Žalba se podnosi u pisanom obliku u kojem polaznik (roditelj odnosno staratelj) treba navesti svoje primjedbe na izreženu pedagošku disciplinsku mjeru.
Žalba odgađa izvršenje izrečene pedagoške mjere.

Članak 51.

Izvršni odbor rješava žalbe te je dužan provesti postupak i donijeti odluku u roku od trideset (30) dana od dana primitka žalbe.
Izvršni odbor može:

– izrečenu mjeru poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom mjerom
– odbiti žalbu.

Odluka žalbenog tijela je konačna.

Članak 52.

Izvršni odbor dužan je nakon izrečene mjere pratiti uspjeh i ponašanje svakog polaznika koji je bio obuhvaćen izrečenom disciplinskom mjerom i poduzimati odgovarajuće mjere u cilju korekcije njegovog ponašanja.

Članak 53.

Prigodom odmjeravanja kazne posebno će se voditi računa o stupnju odgovornosti počinioca, ostalim okolnostima pod kojima je prekršaj izvršen, kao i poslijedicama i opasnostima koje za školski šport, učinjen prekršaj, u sebi nosi.
U slučaju odmjeravanja kazne za više prekršaja o kojima se istovremeno raspravlja, prvo će se utvrditi kazna za svaki prekršaj pojedinačno, a potom se donosi odluka o jedinstvenoj kazni uz postupanje po slijedećim propisima:

– Izrečena

Članak 54.

Prilikom određivanja kazne uzimaju se u obzir sve okolnosti koje utjeću da kazna bude veća ili manja, a naročito: težina učinjenog dijela i njegove poslijedice, stupanj odgovornosti izvršioca, pobude iz kojih je učinjen, okolnosti pod kojima je izvršeno, moralne osobine izvršioca i držanje poslije izvršenog prekršaja.
U slučaju kada postoje takve olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i blažom kaznom može postići svrha kažnjavanja, postupajuću organ može odmjeriti kaznu ispod granice predviđene ovim pravilnikom.
Ublažavanje kazne vrši se tako što se kazna umanjuje najviše do polovine računajući od minimuma kazne predviđene za taj prekršaj.

Članak 55.

Olakšavajuće okolnosti postoje ukoliko je počinilac ranije bio primjernog športskog morala ili na to ukazuje njegov staž, ugled ili sudjelovanje u reprezentaciji Grada ili druge zasluge za razvoj školskog športa.
Priznanje o učinjenom prekršaju uvijek je olakšavajuća okolnost.

Članak 56.

Otežavajuće okolnosti postoje kada je prekršaj učinjen u povratu, kada postoje osobito teške posljedice ili druge okolnosti zbog kojih je prekršaj dobio teži oblik.

Članak 57.

Tko djeluje posredno ili neposredno protiv odluka ŠŠK Dugave ili na drugi način čini da se ozbiljno ugrozi ugled ili efikasnost ŠŠK Dugave:

– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Tko se pozvan pred organ ŠŠK Dugave nepristojno ili nešportski ponaša:

– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.
Tko na bilo koji način utjeće ili sudjeluje u namještanju rezultata natjecanja, na kojem postignuti rezultat nije posljedica športskog nadmetanja
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Članak 58.

Tko da lažni iskaz u postupku pred organima ŠŠK Dugave,
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti u trajanju do šest (6) mjeseci.

Članak 59.

Tko vrijeđa natjecatelje, voditelje ekipa, delegata, suca ili gledaoce
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrana nastupanja ili vršenja dužnosti u trajanju od najmanje tri (3) mjeseca.

Ako je na osobu iz predhodnog stavka izvršen fizički napad, učinilac:
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci.

U osobito teškim slučajevima može se kazniti zabranom nastupanja za sve vrijeme dok je redovni polaznik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u ŠŠK Dugave ili organizaciji Saveza).

Članak 60.

Igrač isključen zbog neprihvatljivog ponašanja
– kaznit će se zabranom igranja.

Ako je zbog prekršaja iz predhodnog stavka došlo do težeg incidenta
– kaznit će se vremenskom zabranom nastupanja.

Članak 61.

Igrač ili voditelj ekipe čijom krivicom dođe do prekida šahovskog meča koja kasnije ne bude nastavljena
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Igrač ili voditelj ekipe koji je udaljen s terena ili klupe, ako se i dalje nešportski ponaša
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Članak 62.

Igrač ili voditelj ekipe koji fizički napadne protivničkog igrača za vrijeme šahovskog meča
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Igrač ili voditelj ekipe koji fizički napadne službenu osobu
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti od najmanje tri (3) mjeseca, a u težim slučajevima i zabranom nastupanja za sve vrijeme dok je redoviti polaznik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u organizaciji ŠŠK Dugave ili Saveza).

Ako je napad ostao u pokušaju
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Članak 63.

Igrač ili voditelj ekipe koji prije, za vrijeme ili po završetku šahovskog meča vrijeđa, kleveče ili se na drugi način nešportski ponaša prema protivničkom igraču ili službenoj osobi
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti do šest (6) mjeseci.

6.1. OPOMENA

Članak 64.

Opomena se izriče zbog:
– ometanja drugih polaznika tijekom treninga ili natjecanja,
– nediscipline tijekom treninga ili natjecanja,
– nemarnog odnosa prema izvršavanju obaveza I zadataka,
– ometanja voditelja u vrijeme održavanja treninga ili drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,
– neredovito nošenje pribora  ili radnih materijala na trening,
– izazivanje nereda za vrijeme odmora, treninga ili natjecanja,
– kršenja odredbi Statuta I drugih pravilnika ŠŠK Dugave,
– neplačanja mjesečne članarine (jedan (1) mjesec),
– neopravdanog izostanka s treninga i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada (6 – 12 SATI).

Članak 65.

Opomena se izriče u usmenom ili pisanom obliku, a izriče ju voditelj ŠŠK Dugave.
Osim kao pojedinačna disciplinska mjera opomena se može izreči i ekipi.

6.2. UKOR

Članak 66.

Ukor se polazniku izriče zbog:
– ponavljanja prekršaja zbog kojeg je izrečena mjera opomenei
– vrijeđanja i agresivnog ponašanja prema drugim polaznicima,
– duljeg nemarnog odnosa prema obavezama I zadacima,
– drskog ponašanja prema voditelju, drugom djelatniku škole i građaninu,
– namjernog oštećivanja šahovskih rekvizita I knjiga iz šahovske knjižnice,
– korištenje pirotehničkih sredstava u školi i oko nje,
– neplaćanje mjesečne članarine (dva (2) mjeseca),
– neopravdanog izostanka s treninga i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada (13 – 19 SATI).

Članak 67.

Ukor se izriče u pisanom obliku, a izriče ga voditelj ŠŠK Dugave.
Ukor se izriče isključivo kao pojedinačna disciplinska mjera. Mjera ukora sastoji se u isključenju pojedinca tijekom tri slijedeća mjeseca iz svih aktivnosti ŠŠK Dugave, počevši s danom donošenja odluke.

Članak 68.

Polaznik koji je kažnjen mjerom ukora ne može obavljati nikakvu dužnost u ŠŠK Dugave. Ako kažneni polaznik obavlja neku dužnost, a kažnjen je ukorom biti će razriješen te dužnosti. Polaznik kažnjen ukorom automatski dobiva zabranu treniranja tijekom slijedeća tri mjeseca (počevši od dana donošenja mjere) tem u se zabranjuje nastupanje na pojedinačnom I ekipnom prvenstvu ŠŠK Dugave.

6.3. STROGI UKOR

Članak 69.

Strogi ukor izriče se polazniku zbog:
– ponavljanja prekršaja zbog kojih su izrečene mjere opomene i ukora,
– teškog kršenja Statuta i pravilnika ŠŠK Dugave,
– namjernog trajnog izbjegavanja izvršavanja svojih zadataka i obaveza,
– ugrožavanja sigurnosti polaznika, voditelja i građana,
– izazivanje fizičkog obračunavanja među polaznicima,
– otuđivanja i težeg oštećivanja imovine škole, polaznika, voditelja i građana,
– vrijeđanja i bezobraznog ponašanja prema voditeljima, drugim djelatnicima škole i građanima,
– neplaćanje mjesečne članarine (tri (3) mjeseca),
– neopravdanog izostanka s treninga i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada (20 – 26 sati).

Članak 70.

Strogi ukor se izriče u pisanom obliku, a izriče ga Izvršni odbor ŠŠK Dugave.
Strogi ukor se izriče isključivo kao pojedinačna disciplinska mjera.

Članak 71.

Polaznik kažnjen strogim ukorom dobiva zabranu treniranja tijekom slijedećih šest (6) mjeseci (počevši od dana donošenja mjere). Po izricanju mjere strogog ukora polazniku se izriče i zabrana nastupanja u svim aktivnostima ŠŠK Dugave tijekom školske godine u kojoj je mjera izrečena.

6.4. ISKLJUČENJE IZ ŠAHOVSKE ŠKOLE DUGAVE

Članak 72.

Posljednja pedagoška disciplinska mjera je isključenje iz ŠŠK Dugave, a s tom mjerom polaznik prestaje biti član ŠŠK Dugave.

Izriče se zbog:

– višekratnog ponavljanja povreda za koje se izriču mjere iz poglavlja 6.1, 6.2 i 6.3. ovog Pravilnika,
–  neopravdanog izostanka s treninga i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada (više od 27 sati),
– neplačanja mjesečne članarine (četiri (4) mjeseca),
–  trajno izbjegavanje izvršavanja obaveza I zadataka,
– namjerno nanošenje veće štete školi, polaznicima, voditelju, drugim djelatnicima škole i građanima,
– organiziranje i izazivanje tučnjava odnosno fizičkih napada na druge polaznike,  voditelja, radnike škole ili građane,
– uživanja alkohola ili narkotičnih sredstava, njihovog unošenja na trening ili natjecanje i nagovaranja drugih osoba na trošenje istih,
– nanošenje teških tjelesnih ozljeda,
– unošenje oružja u školu,
– zlostavljanje i nasilje nad polaznicima, voditeljima, drugim djelatnicima škole i građanima,
– provalnih krađa i razbojstava,
– drugih težih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Isključenje iz ŠŠK Dugave

Zabrana nastupanja za sve vrijeme dok je redoviti polaznik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u ŠŠK Dugave).
Kazna zabrane nastupanja za sve vrijeme dok je redoviti polaznik škola (zabrana vršenja svih dužnosti u ŠŠK Dugave prekršaj učinjen pod osobito teškim okolnostima, kada je učinilac pri njegovom izvršenju ispoljio naročitu odlučnost, upornost ili bezobzirnost ili je izazvao naročito teške posljedice.

Članak 73.

Isključenje iz ŠŠK Dugave izriče u pisanom obliku Izvršni odbor ŠŠK Dugave.
Ova pedagoška disciplinska mjera se ne mmože donijeti ako Škola nije izvijestila roditelja odnosno staratelja najmanje osam dana prije izricanja mjere.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Disciplinska mjera vrijedi samo u školskoj godini u kojoj je izrečena.
Izvršenje pedagoške mjere može se odgoditi za vrijeme koje ne može biti kraće od mjesec dana niti duže od tri mjeseca.
Odluku o odgodi izvršenja pedagoške mjere donosi tiejlo koje je mjeru i donijelo.

Članak 75.

Tijelo koje je donijelo pedagošku disciplinsku mjeru mora na kraju školske godine ocijeniti je li izrečena mjera imala pozitivan učinak. Donesena pedagoška disciplinska mjera može se ukinuti i prije isteka školske godine ukoliko se pokaže da je djelovala na polaznika i postigla cilj radi kojeg je izrečena.

Članak 76.

Izvršni odbor ŠŠK Dugave tumači ovaj Pravilnik i izdaje obvezna uputstva i tumačenja slučajeva koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom.