preload preload preload

Archive for the ‘ŠŠK Statut’ Category

Statut ŠŠK Dugave

Tuesday, October 28th, 2008

Na osnovi Zakona o športu (Narodne novine broj 59/90), članka 75. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 27/93 i 7/96), članka 75.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom Školstvu (Narodne novine broj 59/01), Članka 3. Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u Osnovnoj školi (Narodne novine broj 51/99) Članka 4.9. – Plan izvannastavnih aktivnosti, učeničkih društava, družina i sekcija (Godišnji plan I.OŠ Dugave, rujan 2003. godine), Skupština Šahovske škole Dugave donijela je

STATUT
Šahovske škole Dugave

U I.OŠ Dugave djeluje šahovska škola za učenike i učenice od 1 – 8 razreda koja je s radom počela 1995. godine. Voditelj šahovske škole je profesor Željko Brdal.

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Šahovska škola Dugave (u daljnjem tekstu: ŠŠK Dugave) je dobrovoljna i neprofitabilna izvannastavna aktivnost učenika i učenica I.OŠ Dugave.

Cilj šahovske škole je okupljanje učenika i učenica zainteresiranih za rekreativno i aktivno bavljenje šahom.

Članak 2.

Naziv izvannastavne aktivnosti koja djeluje kao sportska škola glasi:
Šahovska škola Dugave.
Skraćeni naziv sportske škole glasi: ŠŠK Dugave.
Sjedište ŠŠK Dugave je u I.OŠ Dugave, Školski prilaz bb, 10 020 Zagreb.
Voditelj ŠŠK Dugave je Željko Brdal, profesor povijesti i zemljopisa koji je zaposlenik I.OŠ Dugave i radi na radnom mjestu profesora povijesti. ŠŠK Dugave djeluje na području novozagrebačkog naselja Dugave.

Članak 3.

ŠŠK Dugave registrirana je pri Zagrebačkoj organizaciji za sportske aktivnosti učenika, Boškovićeva 4, te pri Zagrebačkom šahovskom savezu, Trg sportova 11.

Članak 4.

ŠŠK Dugave ima svoj grb.
Grb je okruglog oblika sa četiri šahovska polja. U crnim poljima su simboli bijelog kralja i bijele dame. Sa vanjske strane uz gornji dio kruga nalazi se natpis: Šahovska škola Dugave. Ispod kruga nalazi se natpis: I. OŠ Dugave.
Vodstvo ŠŠK Dugave planira ovisno o potrebama izraditi i pečat.

Članak 5.

ŠŠK Dugave je uključena u program sportskih škola grada Zagreba u sklopu Zagrebačke organizacije za sportske aktivnosti učenika. ŠŠK Dugave djeluje u I.OŠ Dugave te je samim time uključena i u Školski sportski klub škole.
ŠŠK Dugave u svoje članstvo prima i zainteresirane učenike i učenice OŠ Frana Galovića.
Treninzi se održavaju u I.OŠ Dugave u učionici povijesti, drugi kat. Dan i vrijeme treninga određuju se prema dogovoru polaznika i voditelja. Trening traje dva školska sata ( 2×45 minuta), a prema potrebi mogu trajati i duže.

Članak 6.

ŠŠK Dugave zastupaju predsjednica / predsjednik i voditelj.
U slučaju spriječenosti predsjednice / predsjednika zamjenjuje ju / ga dopredsjednica / dopredsjednik.

Članak 7.

Rad ŠŠK Dugave je javan. Javnost rada osigurava se obvezom redovnog podnošenja izvještaja o radu te putem sredstava javnog priopćavanja, a osobito kroz školski list Dugi.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI ŠŠK DUGAVE

Članak 8.

ŠŠK Dugave je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređivanja šahovske igre među učenicima i učenicama novozagrebačkog naselja Dugave.

Članak 9.

Djelatnosti ŠŠK Dugave jesu:
– osiguravanje uvjeta za redovito odvijanje treninga,
– osposobljavanje učenika u korištenju šahovske notacije,
– organiziranje turnira, simultanki, međuškolskih natjecanja
– sudjelovanje na ekipnim i pojedinačnim prvenstvima grada Zagreba,
– planiranje aktivnosti s ciljem popularizacije šaha u Dugavama i Novom Zagrebu,
– nabava stručne šahovske literature, šahovskih garnitura i šahovskih satova.

Članak 10.

Ciljevi sveukupnih aktivnosti ŠŠK Dugave su:

– razvijanje interesa za šah kod učenika i učenica naselja Dugave,
– stvaranje navika aktivnog korištenja slobodnog vremena među dugavskim učenicima i učenicama,
– poboljšanje psihološke stabilnosti i razvijanje sposobnosti članova ŠŠK Dugave (npr. Logičko razmišljanje i povezivanje, pamćenje, koncentracija, odgovornost, upornost …),
– njegovanje temeljnih moralnih vrednota (npr. Poštenje, iskrenost, samokritičnost…),
– pridržavanje fer-pleja,
– stvaranje osjećaja pripadnosti ekipi, razvijanje timskog rada i međusobne suradnje,
– uklanjanje svih vrsta predrasuda i diskriminacija.

III. ČLANSTVO ŠŠK DUGAVE

Članak 11.

Članovi ŠŠK Dugave mogu biti redoviti i podupirući. Redovitim članovima ŠŠK Dugave mogu postati svi redovni učenici obiju dugavskih škola: I.OŠ Dugave i OŠ Frana Galovića. Bivši učenici i učenice koji su bili članovi ŠŠK Dugave mogu dolaziti na turnire. Uz njih redovitim članovima mogu postati i profesori i profesorice obiju škola. Podupirućim članovima mogu postati sve fizičke ili pravne osobe koje svojom aktivnošću ili materijalnim sredstvima pomažu odvijanje aktivnosti ŠŠK Dugave.

Članak 12.

Članom ŠŠK Dugave postaje se upisom u registar kojeg vodi tajnica / tajnik.

Članak 13.

U svrhu nabavljanja šahovske literature i rekvizita (oštećene ili ukradene figure, nagrada, satovi, knjige i sl.). Izvršni odbor određuje iznos članarine za svaku tekuću školsku godinu.

Članak 14.

Osnovna prava članova ŠŠK Dugave su:
– da djeluju u svim oblicima rada ŠŠK Dugave,
– da se koriste raspoloživim prostorom, šahovskom opremom i drugim materijalnim sredstvima u skladu sa ovim Statutom,
– da sudjeluju u raspravi i donošenju svih odluka od interesa za rad ŠŠK Dugave,
– da biraju i budu birani u upravna tijela ŠŠK Dugave,
– da tijelima ŠŠK Dugave upućuju prijedloge i prigovore,
– da budu redovito obavještavani o radu tijela ŠŠK Dugave,
– te da za svoj rad dobivaju priznanja.

Članak 15.

Obveze članova ŠŠK Dugave su:
– da aktivno rade na ostvarivanju programskih zadaća ŠŠK Dugave,
– da redovito dolaze na treninge i druge aktivnosti ŠŠK Dugave,
– da redovito pišu svoje zadaće i rješavaju radne materijale,
– da se međusobno druže i pomažu,
– da svojim ponašanjem doprinose očuvanju i podizanju ugleda ŠŠK Dugave,
– da čuvaju materijalna dobra kojima ŠŠK Dugave raspolaže,
– da redovito plaćaju članarinu,
– te da izvršavaju sve preuzete obveze.

Članak 16.

Za povrede odredaba ovog Statuta, članovi ŠŠK Dugave stegovno odgovaraju voditelju ŠŠK Dugave.

Članak 17.

Članovi ŠŠK Dugave za svoj rad mogu dobiti priznanja u obliku pohvala, diploma i na druge načine, o čemu odluku donosi Izvršni odbor na prijedlog voditelja ŠŠK Dugave.
Priznanja iz prethodnog stavka uručuju se javno, u tijeku zasjedanja Skupštine.

IV. TIJELA ŠŠK DUGAVE

Članak 18.

Tijela ŠŠK Dugave su:
Skupština, Izvršni odbor i voditelj ŠŠK Dugave.

SKUPŠTINA

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja ŠŠK Dugave.
Skupštinu saćinjavaju svi članovi ŠŠK Dugave.

Članak 20.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna Skupština zasjeda najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica održava svake druge godine.
Sjednicu Skupštine saziva predsjednica / predsjednik u dogovoru sa voditeljem ŠŠK Dugave. U odluci o sazivanju sjednice, Izvršni odbor utvrđuje dnevni red te datum i mjesto održavanja sjednice.

Izvršni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine ako to zatraži 1/3 članova ŠŠK Dugave. U zahtjevu za sazivanje sjednice predlagatelji su obvezni priložiti dnevni red sjednice. Ako Izvršni odbor ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5 ovog članka, sazvati će je predlagatelji.

Članak 21.

Skupštini predsjedava predsjednica / predsjednik, a u njenoj / njegovoj odsutnosti dopredsjednica / dopredsjednik. U slučaju odsutnosti obje / obojice, Skupština će na početku javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi ŠŠK Dugave. Zapisnik skupštine vodi tajnica / tajnik.

Članak 22.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 23.

Skupština ŠŠK Dugave:

– utvrđuje smjernice razvitka ŠŠK Dugave,
– donosi i mijenja Statut ŠŠK Dugave,
– donosi i mijenja akte i odluke važne za rad ŠŠK Dugave,
– bira i razrješava duńnosti članove Izvršnog odbora,
– bira i razrješava dužnosti voditelja ŠŠK Dugave,
– bira i razrješava dužnosti predsjednicu / predsjednika, dopredsjednicu / dopredsjednika i tajnicu / tajnika,
– razmatra i prihvaća izvještaj o radu ŠŠK Dugave,
– osniva i imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
– odlučuje o žalbama članova protiv stegovnih odlukavoditelja ŠŠK Dugave,
– odlučuje o prestanku rada ŠŠK Dugave,
– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 24.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor ŠŠK Dugave. Izvršni odbor je izvršno, operativno i kolegijalno tijelo, a čini ga pet članova i voditelj ŠŠK Dugave. Sjednice Izvršnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednica / predsjednik ŠŠK Dugave.
Izvršni odbor održava sjednice prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova triju članova učenika. Voditelj ŠŠK Dugave ima savjetodavnu ulogu.

Članak 25.

Izvršni odbor:
– bira i imenuje dopredsjednicu / dopredsjednika i tajnicu / tajnika ŠŠK Dugave,
– saziva sjednicu Skupštine ŠŠK Dugave,
– utvrđuje prijedlog plana rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– brine o izvršenju prihvaćenog plana rada i o provedbi odluka Skupštine,
– upravlja imovinom ŠŠK Dugave,
– podnosi izvještaje o radu Skupštini ŠŠK Dugave,
– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke,
– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima ŠŠK Dugave.

Članak 26.

Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini. Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvještaje o svom radu. Mandat članova Izvršnog odbora traje dvije godine.

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad tijela, utvrđenih ovim Statutom.
O svom nalazu i mišljenju Nadzorni odbor obavještava Skupštinu ŠŠK Dugave, kao i tijelo čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost ŠŠK Dugave u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu, Zakonom o sportu, Statutom I.OŠ Dugave i Statutom ŠŠK Dugave. Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje ŠŠK Dugave.

Članak 28.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana učenika / učenice i voditelja ŠŠK Dugave koji ima savjetodavnu ulogu. Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih svojih članova.

PREDSJEDNICA / PREDSJEDNIK ŠŠK DUGAVE

Članak 29.

Predsjednika / predsjednicu ŠŠK Dugave bira Skupština na mandat od dvije godine. Predsjednica / predsjednik ŠŠK Dugave je po funkciji ujedno i predsjednica / predsjednik Izvršnog odbora.
Predsjednica / predsjednik:
– zastupa ŠŠK Dugave,
– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora,
– brine se o obavještavanju javnosti o radu Skupštine i drugih tijela
– rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Predsjednica / predsjednik ŠŠK Dugave podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odboru i Skupštini. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednice / predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga / ju podpredsjednik / podpredsjednica. Podpredsjednicu / podpredsjednika ŠŠK Dugave bira Izvršni odbor na prvoj sjednici.

TAJNIK / TAJNICA

Članak 30.

Tajnicu / tajnika ŠŠK Dugave bira i imenuje Izvršni odbor na mandat od dvije godine, a za obavljanje stručno-administrativnih poslova u ŠŠK Dugave.
Tajnik ŠŠK Dugave vodi Registar članova ŠŠK Dugave, zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora i Skupštine. Tajnik također brine o prikupljanju članarine i prema potrebi zastupa ŠŠK Dugave.

STEGOVNI POSTUPAK

Članak 31.

Za povrede obveza utvrđenih Statutom i drugim aktima, članovi ŠŠK Dugave odgovaraju stegovno. Stegovni postupak provodi voditelj ŠŠK Dugave.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova ŠŠK Dugave.
U stegovnim postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
– opomena
– isključenje iz ŠŠK Dugave.

Članak 32.

Protiv stegovne odluke voditelja ŠŠK Dugave može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini ŠŠK Dugave.
Skupština je dužna riješiti žalbu na prvoj sjednici od dostave žalbe.

V. IMOVINA ŠŠK DUGAVE I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 33.

Imovinu ŠŠK Dugave čine novčana sredstva i sportska oprema ŠŠK Dugave.
ŠŠK Dugave svojim polaznicima omogućuje treniranje na turnirskim šahovskim garniturama i korištenje šahovskih satova. Zaintersiranim polaznicima škole na raspolaganju je i mala šahovska knjižnica u kojoj redovni polaznici mogu posuđivati stručnu šahovsku literaturu. Redoviti polaznici koji poznaju osnove rada na računalu mogu koristiti osobno računalo sa instaliranim šahovskim programima.

Članak 34.

ŠŠK Dugave stječe imovinu:
– od članarine,
– sponzorskim donacijama,
– dotacijom od strane I.OŠ Dugave,
– preko udruga čiji je pridruženi član,
– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 35.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI. INTERNET STRANICE ŠŠK DUGAVE

Članak 36.

ŠŠK Dugave ima svoje Internet stranice na adresi http://www.sah-dugave.org.
Materijale za te stranice izrađuju članovi ŠŠK Dugave u suradnji sa voditeljem ŠŠK Dugave. Svim redovitim članovima ŠŠK Dugave osigurana je i e-mail adresa u cilju izmjene informacija sa voditeljem ŠŠK Dugave i međusobne komunikacije sa ostalim članovima.
Obaveza je članova korisnika Interneta rad na kvalitativnom poboljšavanju web stranica ŠŠK Dugave.

VII. PRESTANAK RADA ŠŠK DUGAVE

Članak 37.

ŠŠK Dugave prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada ŠŠK Dugave, imovina ŠŠK Dugave pripasti će I.OŠ Dugave. U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja ŠŠK Dugave dvotrećinskom većinom glasova svih svojih članova.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Statut ŠŠK Dugave donosi Skupština nakon provedene rasprave, većinom glasova svih svojih članova.

Članak 39.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština ŠŠK Dugave.
Tumačenje drugih akata ŠŠK Dugave daje Izvršni odbor.

Članak 40.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.
Autori Statuta ŠŠK Dugave:
Željko Brdal, voditelj ŠŠK Dugave,
Irma Telarović, predsjednica ŠŠK Dugave,
Dora Počivavšek, podpredsjednica ŠŠK Dugave,
Dean Sarapa, tajnik ŠŠK Dugave.