preload preload preload

Disciplinski pravilnik Šahovske škole Dugave

Tuesday, October 28th, 2008

Izvršni odbor ŠŠK Dugave je na svojoj sjednici održanoj 13.siječnja, 2004. godine donio je

DISCIPLINSKI PRAVILNIK ŠAHOVSKE ŠKOLE DUGAVE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila ponašanja I obaveze polaznika Šahovske škole Dugave (dalje ŠŠK Dugave). Propisuju se mjere prema ekipama I pojedincima s ciljem njihovog daljeg šahovskog napredovanja. Prema onima koji se ne pridržavaju odredbi Statuta, pravilnika I drugih akata ŠŠK Dugave te na drugi način krše red i disciplinu ili štete ugledu školskog športa poduzimaju se kaznene mjere propisane ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju pedagoške mjere koje voditelj-trener primjenjuje  u odgojno-obrazovnom radu s polaznicima tijekom treninga, turnira i natjecanja.

Članak 3.

Cilj Pravilnika je poticanje polaznika na savjestan odnos prema obavezama, redovito pohađanje treninga, odgovorno izvršavanje zadataka i dužnosti, kulturno i fer ponašanje tijekom treninga, turnira i drugih natjecanja. Pravilnikom se polaznicima ukazuje na njihove greške i propuste te nedolično ponašanje kako ih ne bi ponavljali. Također ih se nastoji motivirati na korektno ponašanje i što veće zalaganje  za postizanjem što boljih šahovskih rezultata.

Članak 4.

Sve aktivnosti voditelja-trenera, polaznika i polaznica ŠŠK Dugave koje su u suprotnosti sa odredbama ovoga Pravilnika smatraju se prijestupom te će u skladu s Statutom I Pravilnikom počinioci biti kažnjeni. Nadalje se pod prijestupom smatraju sve aktivnosti usmjerene protiv društvenih interesa, ugleda i kvalitete školskog športa, kršenja Statuta i drugih akata Šahovske škole Dugave, Saveza učeničkih športskih klubova, Zagrebačkog šahovskog saveza i Zagrebačkog športskog saveza.

2. PEDAGOŠKO DISCIPLINSKE MJERE

Članak 5.

Pedagoško disciplinske  mjere dijele se na:
a) Pedagoške mjere poticanja kojima se njeguju i razvijaju pozitivne strane polaznikove ličnosti i koje motiviraju polaznika da ustraje u pozitivnom radu, treningu  i vladanju,
b) disciplinske  mjere usmjeravanja kojima se polaznika usmjerava prema prihvatljivim oblicima vladanja I ponašanja te  najučinkovitijim oblicima treninga,
c) disciplinske  mjere sprječavanja kojima se upozorava ili sprječava polaznike na aktivnosti koje otežavaju šahovsko napredovanje, ometaju ostale polaznike i sl.,
d) disciplinske kaznene mjere kojima se ispravljaju i kažnjavaju negativni postupci polaznika.

DISCIPLINSKI POSTUPAK

Članak 6.

Disciplinski postupak se pokreće na osnovu prijedloga polaznika ŠŠK Dugave, voditelja ili Izvršnog odbora. Prijedlog također može podnijeti svaka zainteresirana osoba, organ ili organizacija.

Članak 7.

Odlučivati u smislu ovog Pravilnika može Disciplinska komisija i voditelj ŠŠK Dugave.

Članak 8.

Disciplinska komisija sastoji se od tri člana koje imenuje Skupština ŠŠK Dugave i voditelja ŠŠK Dugave. Voditelj sudjeluje u radu Disciplnske komisije bez prava odlučivanja. Disciplinskoj komisiji u radu pomažu članovi Izvršnog odbora kojima se može povjeriti obavljanje pojedinih radnji u postuku neophodnih za donošenje pravilne odluke (saslušanje svjedoka, pribavljanje izjava i dokaza i sl.).

Članak 9.

Disciplinska komisija raspravlja i odlučuje na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova. Odluka Disciplinske komisije je konačna osim u slučaju izricanja disciplinske kaznene mjere isključivanja iz ŠŠK Dugave. Da bi ova odluka bila izvršna mora ju potvrditi skupština ŠŠK Dugave.

Članak 10.

Protiv odluke Disciplinske komisije može se izjaviti žalba i to u roku od 5 dana računajući od dana prijema odluke, a podnosi se Izvršnom odboru ŠŠK Dugave.
Izvršni odbor ŠŠK Dugave može žalbu:
– odbaciti,
– potvrditi
– uvažiti, a predmet vratiti Komisiji na ponovno raspravljanje i odlučivanje
–  preinačiti odluku.

Izvršni odbor će odbaciti žalbu u slučaju njene neopravdanosti.

Članak 11.

Ponavljanje postupka može se tražiti:
– ako postoji sumnja da je odluka zasnovana na lažnim činjenicama,
– ako postoje nove činjenice i novi dokazi koji ranije nisu bili poznati, a koji bi imali utjecaja prilikom odlučivanja,
– ako odluka nije donesena u skladu s Disciplinskim pravilnikom.

Članak 12.

Prijedlog za ponavljanje postupka može podnijeti ekipa ili pojedinac.

Članak 13.

U slučaju kada postoji opravdana sumnja da je okrivljeni učinio prekršaj za koji se može izreći vremenska kazna zabrane igranja ili vršenja dužnosti Disciplinska komisija može izreći suspenziju.
Suspenzija u smislu predhodnog stavka može trajati najduže 30 dana.
Vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunava se u kaznu. Igrač-ica ili druga osoba (trener, voditelj, vanjski član ŠŠK Dugave)  koja je pod suspenzijom nema prava nastupa odnosno vođenja momčadi do izricanja kazne.

3. PEDAGOŠKE MJERE POTICANJA

Članak 14.

Pedagoške mjere poticanja primjenjuju se u svim etapama treninga I natjecanja.
Cilj ovih mjera je odobravanje i poticanje polaznika na što veći rad I  zalaganje na treningu, prihvatljive oblike ponašanja tijekom treninga I natjecanja, isticanje pozitivnih vrijednosti svakog polaznika te davanje pohvala i nagrada onim polaznicima koji svojim radom i vladanjem daju primjer drugim polaznicima ŠŠK Dugave. Također cilj ovih mjera je podrška i motivacija polaznika da ustraju u svim pozitivnim oblicima aktivnosti koje imaju cilja napredovanje u šahovskom umijeću.

Članak 15.

Disciplinske  mjere poticanja su:
• odobravanje,
• priznanje,
• isticanje,
• pohvala,
• nagrada

Članak 16.

Disciplinske  mjere poticanja mogu biti izražene u usmenom ili pisanom obliku te u obliku nagrada, a izriču se voditelju-treneru, polaznicima, ekipama, vanjskim članovima I sponzorima ŠŠK Dugave  .
Prijedlog za izricanje pedagoških mjera poticanja može dati ili izreći voditelj i Izvršni odbor ŠŠK Dugave.

3.1. ODOBRAVANJE, PRIZNANJE I ISTICANJE

Članak 17.

Odobravanje, priznanje i isticanje primjenjuju se kod početnih i redovnih uspjeha u treningu ili natjecanjima polaznika. Njima se polaznici informiraju da je njihova aktivnost bila ispravna i da u njoj treba i dalje ustrajati. Ove mjere se izražavaju u usmenom obliku tijekom treninga ili natjecanja. S obzirom da na taj način polaznici dobivaju povratnu informaciju od voditelja, preporučuje se što češća primjena ovih pedagoških mjera.

Članak 18.

Disciplinske  mjere odobravanja priznanja i isticanja izriču se u usmenom obliku, a izriče ih voditelj ŠŠK Dugave.

3.2. POHVALA

Članak 19.

Pohvala se primjenjuje kao pedagoška mjera višeg stupnja u odnosu na disciplinske  mjere iz 3.1. ovog Pravilnika. Cilj pohvale je sveobuhvatna ocjena rada ivladanja polaznika tijekom treninga I natjecanja te vrednovanje njegovih postignuća tijekom odvijanja svih šahovskih aktivnosti u školi i izvan nje.
Pedagoška mjera pohvale može biti izražena u usmenom i pisanom obliku.

Članak  20.

Prijedlog  za  izricanje  usmene  i  pismene  pohvale  mogu  dati:
Voditelj I Izvršni odbor ŠŠK Dugave razredni  voditelj,  razrednik  i  drugi  voditelji,
• ravnatelj  škole, stručni suradnik i Školski odbor,
• razredno  vijeće  učiteljsko vijeće.

Članak 21.

Tijekom i na kraju školske godine polaznik ili ekipa mogu biti usmeno i pismeno pohvaljeni za:
• postignute rezultate i primjerno vladanje,
• savladavanje programa treninga,
• izuzetno zalaganje na treningu ili natjecanju, u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima,
• sudjelovanje u aktivnostima s ciljem popularizacije šaha među učenicima I.OŠ Dugave I šire,
• postizanje značajnih rezultata na školskim I izvanškolskim šahovskim natjecanjima, ,
• savjesno i uspješno izvršavanje svih obveza I preuzetih dužnosti u ŠŠK Dugave,
• aktivnu i uspješnu suradnju s voditeljem i ostalim polaznicima.

Članak 22.

Polazniku se može izreći usmena i pisana pohvala zbog izuzetnog zalaganja na treningu, imajući u vidu njegove individualne mogućnosti i sposobnosti, a naročito ako je u odnosu na svoj raniji uspjeh vidno napredovao, pojačao zalaganje i ispravio način ponašanja.

Članak 23.

Prijedlog za izricanje pismene pohvale daje se pismeno Izvršnom odboru ŠŠK Dugave. U prijedlogu moraju biti istaknuti i pobliže obrazloženi razlozi zbog kojih se polaznik predlaže za pismenu pohvalu.

Članak 24.

Za pisane pohvale polaznicima se izdaje tiskana pohvalnica koju potpisuju voditelj ŠŠK Dugave i ravnatelj škole.

Članak 25.

Odluke o pohvalama pojedinih polaznika treba objaviti u prigodnim svečanostima na kraju obrazovnih razdoblja. Usmena pohvala voditelja može se objaviti na satu razrednog odjela, razrednoj priredbi i roditeljskom sastanku. Odluku o pismenim pohvalama polaznika treba objaviti što svečanije na prigodnim proslavama povodom kraja obrazovnih razdoblja ili školske godine. Značajnije pohvale kao što je npr. pisana pohvala učiteljskog vijeća treba se objaviti i na svečanim priredbama povodom Dana škole. Kada se kompletira popis svih pohvaljenih polaznika škole taj se popis može objaviti na vidljivom mjestu u holu škole.

3.3. NAGRADA

Članak 26.

Nagrada kao pedagoška mjera primjenjuje se za poticanje i motivaciju pojedinih polaznika, voditelja  ili ekipa polaznika škole kako bi ih se potaknulo na  postizanje još boljih šahovskih rezultata. Nagrada je svojevrsno priznanje za uložen trud i znanje koji su bili potrebni za postizanje značajnih individualnih i skupnih rezultata na školskim ili gradskim natjecanjima. Kao poticajna mjera nagrada može biti izrečena i voditelju pojedinog polaznika ili ekipe polaznika.

Članak 27.

Nagrada se dodjeljuje pojedinim polaznicima, ekipama I voditelju ŠŠK Dugave za rezultate koje su postigli kao predstavnici I.Osnovne škole Dugave.
Pri tome se podrazumijevaju šahovske priredbe I natjecanja koja se organiziraju na nivou grada, županije i države. Također se uvažavaju i uspjesi na međuškolskim priredbama, natjecanjima i turnirima na kojima sudjeluje najmanje sedam škola. Kao kriterij za dodjelu nagrada vrednuju se prva tri mjesta u konačnom poretku svih sudionika.

Članak 28.

Osim izuzetno vrijednih rezultata postignutih na svim razinama šahovskih natjecanja mogu se nagraditi:
– pojedinci i ekipe u natjecanju koje je škola predvidjela svojim Godišnjim planom i programom
– polaznici ili ekipe polaznika koji su pokazali značajan uspjeh u pojedinim sekcijama i učeničkim društvima izvannastavnih aktivnosti koje djeluju u školi.

Članak 29.

Polaznici, ekipe i voditelj ŠŠK dugave mogu biti nagrađeni prema odluci Izvršnog odbora ŠŠK Dugave, Učiteljskog vijeća na Pisani prijedlog  razrednog voditelja, predmetnog voditelja, razrednika, voditelja ekipe, Razrednog vijeća, stručnih suradnika, ravnatelja i Školskog odbora.

Članak 30.

Nagrade mogu biti:
– šahovske knjige i slikovnice
– audio i video kazete,
– šahovske CD i DVD
– šahovski rekviziti I dodatna oprema,
– ulaznice za kulturne I sportske priredbe I natjecanja.

Članak 31.

Izbor nagrada za polaznike i ekipe obavlja voditelj  u suradnji s Izvršnim odborom. Izbor nagrade za voditelja obavlja Izvršni odbor.

Polaznicima, ekipama i voditelju se  mogu  dodijeliti  nagrade  iz  posebnih  ili  redovnih sredstava  škole  koje  je  na prijedlog ravnatelja za tu namjenu odobrio  Školski  odbor. Nagrade se mogu davati i iz donacija fizičkih ili pravnih osoba ili sponzora. Također Izvršni odbor može odobriti sredstva iz “kasice-prasice” ŠŠK Dugave.

3.4. NATJECANJA

Članak 32.

Kao pedagoška mjera poticanja u školi se redovito provode školska i izvanškolska šahovska natjecanja. Ona se provode radi razvijanja radnih navika, kritičnosti, natjecateljskog duha, upornosti u savladavanju teškoća, jačanju trajnije motiviranosti u radu i ostvarivanju jedinstva osobnih i zajedničkih ciljeva interesa.

Članak 33.

U sklopu škole organiziraju se tijekom cijele školske godine šahovski open turniri, simultanke i Ekipno prvenstvo Novoga Zagreba za učenike i učenice osnovnih škola. Natjecanjima mogu biti obuhvaćeni polaznici jednog razreda, više razreda ili čitave škole. Ovisno o vrsti natjecanja, polaznici mogu biti podijeljeni prema spolu i uzrastu. Također se u školi mogu organizirati i međuškolska natjecanja, turniri i kulturne priredbe koje za cilj imaju što veću popularizaciju šaha.

3.5. ŠAHIST ILI ŠAHISTICA GODINE

Članak 34.

Na kraju svake školske godine skupština ŠŠK Dugave bira polaznika (šahist ili šahistica) godine. Šahist / šahistica godine bira se iz redova polaznika ŠŠK Dugave u tekućoj školskoj godini.Voditelj ŠŠK Dugave, Izvršni odbor ili bilo koji polaznik može dati prijedlog za šahistu/šahisticu godine te usmeno izložiti i obrazložiti svoj prijedlog.
Potom skupština ŠŠK Dugave od predloženih polaznika biraju šahista / šahisticu godine. Da bi izbor bio pravedan šahist / šahistica godine mora dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova skupštine ŠŠK Dugave.

Članak 35.

Uvjeti koje polaznik treba zadovoljiti kako bi mogao biti izabran za polaznika godine su:

– aktivno sudjeluje u svim aktivnostima ŠŠK dugave,
– ističe se svojim savjesnim pristupom i izvršavanjem preuzetih obaveza,
– marljiv i odgovoran
– uzorno vladanje na treninzima, u školi i izvan nje,
– izražen suradnički odnos prema voditelju I ostalim polaznicima,
– značajni rezultati na školskim i izvanškolskim natjecanjima.
– aktivna šahovska mail adresa.

4. DISCIPLINSKE  MJERE USMJERAVANJA

Članak 36.

Objašnjenje, savjet i uvjeravanje su disciplinske  mjere usmjeravanja.
Primjenjuju se u radu s pojedincima i ekipama s ciljem usmjeravanja i savjetovanje polaznika da prihvati pozitivna školska i društvena pravila.
Voditelj treba biti spreman u svakom trenutku objasniti polazniku određeno pravilo te ga argumentirano savjetovati da je u njegovom interesu da ga kao takvog i prihvati.

Članak 37.

Najučinkovitije sredstvo mjera usmjeravanja je pozitivan primjer koji polazniku ili grupi polaznika zorno predočuje smisao ovih pedagoških mjera.
Tijekom objašnjavanja i savjetovanja polaznika ili ekipa treba ih uvjeriti da slijede predočeni pozitivan primjer.

5. DISCIPLINSKE  MJERE SPRJEČAVANJA

Članak 38.

Disciplinske  mjere sprječavanja primjenjuju se kada se želi upozoriti pojedinog polaznika ili ekipu na njihovo neprihvatljivo ponašanje te im ukazati kako i zašto trebaju mijenjati svoje ponašanje. Takve polaznike ili ekipe voditelj treba držati pod određenim nadzorom kako bi na vrijeme mogao intervenirati.

Članak 39.

Upozorenje i kritika su mjere sprječavanja kojima se javno ili pojedinačno upozorava na negativno ponašanje pojedinca s ciljem da mu se ukaže na mogućnosti ispravljanja istoga.

Članak 40.

Zahtjev je mjera direktivnog karaktera. Izražava se u obliku zadataka, zapovijedi i zabrana, a treba ih primjenjivati uz dužno poštovanje osobnosti polaznika.

Članak 41.

Nadzor je preventivna odgojna mjera sa svrhom da polaznika očuva od loših utjecaja i da onemogući negativno ponašanje, a provodi se u obliku nenametljive i dosljedne kontrole rada i ponašanja polaznika ili ekipe. Nadzor provodi voditelj, stručni suradnik ili ravnatelj.

6. DISCIPLINSKE KAZNENE MJERE

Članak 42.

Cilj disciplinskih kaznenih  mjera je ukazati polazniku na njegove greške i propuste.  Također se primjenjuju za ispravljanje i kažnjavanje neprihvatljivog ponašanja polaznika u slučajevima kada su mjere poticanja, usmjeravanja i sprječavanja postale nedovoljne i neučinkovite.
Disciplinske kaznene mjere moraju biti obrazložene, razumljive polazniku, pravedne i primjerene povredi odredbi ovog Pravilnika ili Statuta ŠŠK Dugave.

Članak 43.

Radi otklanjanja negativnih pojava; nemarnog odnosa prema treningu i obavezama; kršenju odredbi Statuta i radne discipline; nekulturnog ili nedoličnog ponašanja; ugrožavanja sigurnosti ostalih polaznika i osoba te  namjernog oštećivanja ili uništavanja šahovskih rekvizita I knjiga iz šahovske knjižnice.

polaznicima se mogu izreći slijedeće disciplinske mjere:

– opomena,
– ukor,
– strogi ukor,
– isklučenje iz ŠŠK Dugave.

Članak 44.

Disciplinske kaznene mjere primjenjuju se i u slučajevima ako polaznik svojom krivnjom/namjerno počini materijalnu štetu nad imovinom škole ili drugih osoba.

Učinjenu štetu polaznik, odnosno njegov roditelj ili staratelj dužan je nadoknaditi.

Članak 45.

Disciplinske kaznene mjere ne smiju u svom obrazloženju sadržavati povredu polaznikove osobnosti, ne smije biti rezultat osvete, zastrašivanja i ponižavanja, već osudu i neslaganje s konkretnim negativnim postupcima i pojavama.

Članak 46.

Prilikom izricanja i primjene disciplinskih kaznenih mjera treba voditi računa o individualnim osobinama polaznika, osobito o njegovim karakternim i emocionalnim osobinama, obiteljskim prilikama i sredini u kojoj polaznik boravi.

Članak 47.

Strogi ukor i isključenje iz ŠŠK Dugave ne mogu se izricati ekipi već samo pojedinačno. Pedagoške disciplinske mjere opomene I ukora mogu se izreći i pojedinačno I ekipno.

Članak 48.

Prijedlog za izricanje pedagoške mjere opomene daje se u usmenom ili  pisanom obliku, a za izricanje ukora, strogog ukora i isključenja iz ŠŠK Dugave prijedlog se daje u pisanom obliku. Prijedlog za izricanje ovih mjera mogu dati voditelj, Izvršni odbor, predsjednik i podpredsjednik ŠŠk Dugave.

Članak 49.

Po izricanju mjera strogog ukora i isklučenja iz ŠŠK Dugave tajnik pismeno obaviještava roditelje odnosno staratelje kažnjenog polaznika.

Članak 50.

Protiv izrečenih mjera strogog ukora i isključenja iz ŠŠK Dugave  Polaznik (roditelj odnosno staratelj) ima pravo podnijeti žalbu u roku od sedam dana od dana pismene obavijesti. Žalba se podnosi u pisanom obliku u kojem polaznik (roditelj odnosno staratelj) treba navesti svoje primjedbe na izreženu pedagošku disciplinsku mjeru.
Žalba odgađa izvršenje izrečene pedagoške mjere.

Članak 51.

Izvršni odbor rješava žalbe te je dužan provesti postupak i donijeti odluku u roku od trideset (30) dana od dana primitka žalbe.
Izvršni odbor može:

– izrečenu mjeru poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom mjerom
– odbiti žalbu.

Odluka žalbenog tijela je konačna.

Članak 52.

Izvršni odbor dužan je nakon izrečene mjere pratiti uspjeh i ponašanje svakog polaznika koji je bio obuhvaćen izrečenom disciplinskom mjerom i poduzimati odgovarajuće mjere u cilju korekcije njegovog ponašanja.

Članak 53.

Prigodom odmjeravanja kazne posebno će se voditi računa o stupnju odgovornosti počinioca, ostalim okolnostima pod kojima je prekršaj izvršen, kao i poslijedicama i opasnostima koje za školski šport, učinjen prekršaj, u sebi nosi.
U slučaju odmjeravanja kazne za više prekršaja o kojima se istovremeno raspravlja, prvo će se utvrditi kazna za svaki prekršaj pojedinačno, a potom se donosi odluka o jedinstvenoj kazni uz postupanje po slijedećim propisima:

– Izrečena

Članak 54.

Prilikom određivanja kazne uzimaju se u obzir sve okolnosti koje utjeću da kazna bude veća ili manja, a naročito: težina učinjenog dijela i njegove poslijedice, stupanj odgovornosti izvršioca, pobude iz kojih je učinjen, okolnosti pod kojima je izvršeno, moralne osobine izvršioca i držanje poslije izvršenog prekršaja.
U slučaju kada postoje takve olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i blažom kaznom može postići svrha kažnjavanja, postupajuću organ može odmjeriti kaznu ispod granice predviđene ovim pravilnikom.
Ublažavanje kazne vrši se tako što se kazna umanjuje najviše do polovine računajući od minimuma kazne predviđene za taj prekršaj.

Članak 55.

Olakšavajuće okolnosti postoje ukoliko je počinilac ranije bio primjernog športskog morala ili na to ukazuje njegov staž, ugled ili sudjelovanje u reprezentaciji Grada ili druge zasluge za razvoj školskog športa.
Priznanje o učinjenom prekršaju uvijek je olakšavajuća okolnost.

Članak 56.

Otežavajuće okolnosti postoje kada je prekršaj učinjen u povratu, kada postoje osobito teške posljedice ili druge okolnosti zbog kojih je prekršaj dobio teži oblik.

Članak 57.

Tko djeluje posredno ili neposredno protiv odluka ŠŠK Dugave ili na drugi način čini da se ozbiljno ugrozi ugled ili efikasnost ŠŠK Dugave:

– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Tko se pozvan pred organ ŠŠK Dugave nepristojno ili nešportski ponaša:

– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.
Tko na bilo koji način utjeće ili sudjeluje u namještanju rezultata natjecanja, na kojem postignuti rezultat nije posljedica športskog nadmetanja
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Članak 58.

Tko da lažni iskaz u postupku pred organima ŠŠK Dugave,
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti u trajanju do šest (6) mjeseci.

Članak 59.

Tko vrijeđa natjecatelje, voditelje ekipa, delegata, suca ili gledaoce
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrana nastupanja ili vršenja dužnosti u trajanju od najmanje tri (3) mjeseca.

Ako je na osobu iz predhodnog stavka izvršen fizički napad, učinilac:
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci.

U osobito teškim slučajevima može se kazniti zabranom nastupanja za sve vrijeme dok je redovni polaznik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u ŠŠK Dugave ili organizaciji Saveza).

Članak 60.

Igrač isključen zbog neprihvatljivog ponašanja
– kaznit će se zabranom igranja.

Ako je zbog prekršaja iz predhodnog stavka došlo do težeg incidenta
– kaznit će se vremenskom zabranom nastupanja.

Članak 61.

Igrač ili voditelj ekipe čijom krivicom dođe do prekida šahovskog meča koja kasnije ne bude nastavljena
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Igrač ili voditelj ekipe koji je udaljen s terena ili klupe, ako se i dalje nešportski ponaša
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Članak 62.

Igrač ili voditelj ekipe koji fizički napadne protivničkog igrača za vrijeme šahovskog meča
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Igrač ili voditelj ekipe koji fizički napadne službenu osobu
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti od najmanje tri (3) mjeseca, a u težim slučajevima i zabranom nastupanja za sve vrijeme dok je redoviti polaznik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u organizaciji ŠŠK Dugave ili Saveza).

Ako je napad ostao u pokušaju
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti.

Članak 63.

Igrač ili voditelj ekipe koji prije, za vrijeme ili po završetku šahovskog meča vrijeđa, kleveče ili se na drugi način nešportski ponaša prema protivničkom igraču ili službenoj osobi
– kaznit će se vremenskom kaznom zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti do šest (6) mjeseci.

6.1. OPOMENA

Članak 64.

Opomena se izriče zbog:
– ometanja drugih polaznika tijekom treninga ili natjecanja,
– nediscipline tijekom treninga ili natjecanja,
– nemarnog odnosa prema izvršavanju obaveza I zadataka,
– ometanja voditelja u vrijeme održavanja treninga ili drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,
– neredovito nošenje pribora  ili radnih materijala na trening,
– izazivanje nereda za vrijeme odmora, treninga ili natjecanja,
– kršenja odredbi Statuta I drugih pravilnika ŠŠK Dugave,
– neplačanja mjesečne članarine (jedan (1) mjesec),
– neopravdanog izostanka s treninga i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada (6 – 12 SATI).

Članak 65.

Opomena se izriče u usmenom ili pisanom obliku, a izriče ju voditelj ŠŠK Dugave.
Osim kao pojedinačna disciplinska mjera opomena se može izreči i ekipi.

6.2. UKOR

Članak 66.

Ukor se polazniku izriče zbog:
– ponavljanja prekršaja zbog kojeg je izrečena mjera opomenei
– vrijeđanja i agresivnog ponašanja prema drugim polaznicima,
– duljeg nemarnog odnosa prema obavezama I zadacima,
– drskog ponašanja prema voditelju, drugom djelatniku škole i građaninu,
– namjernog oštećivanja šahovskih rekvizita I knjiga iz šahovske knjižnice,
– korištenje pirotehničkih sredstava u školi i oko nje,
– neplaćanje mjesečne članarine (dva (2) mjeseca),
– neopravdanog izostanka s treninga i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada (13 – 19 SATI).

Članak 67.

Ukor se izriče u pisanom obliku, a izriče ga voditelj ŠŠK Dugave.
Ukor se izriče isključivo kao pojedinačna disciplinska mjera. Mjera ukora sastoji se u isključenju pojedinca tijekom tri slijedeća mjeseca iz svih aktivnosti ŠŠK Dugave, počevši s danom donošenja odluke.

Članak 68.

Polaznik koji je kažnjen mjerom ukora ne može obavljati nikakvu dužnost u ŠŠK Dugave. Ako kažneni polaznik obavlja neku dužnost, a kažnjen je ukorom biti će razriješen te dužnosti. Polaznik kažnjen ukorom automatski dobiva zabranu treniranja tijekom slijedeća tri mjeseca (počevši od dana donošenja mjere) tem u se zabranjuje nastupanje na pojedinačnom I ekipnom prvenstvu ŠŠK Dugave.

6.3. STROGI UKOR

Članak 69.

Strogi ukor izriče se polazniku zbog:
– ponavljanja prekršaja zbog kojih su izrečene mjere opomene i ukora,
– teškog kršenja Statuta i pravilnika ŠŠK Dugave,
– namjernog trajnog izbjegavanja izvršavanja svojih zadataka i obaveza,
– ugrožavanja sigurnosti polaznika, voditelja i građana,
– izazivanje fizičkog obračunavanja među polaznicima,
– otuđivanja i težeg oštećivanja imovine škole, polaznika, voditelja i građana,
– vrijeđanja i bezobraznog ponašanja prema voditeljima, drugim djelatnicima škole i građanima,
– neplaćanje mjesečne članarine (tri (3) mjeseca),
– neopravdanog izostanka s treninga i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada (20 – 26 sati).

Članak 70.

Strogi ukor se izriče u pisanom obliku, a izriče ga Izvršni odbor ŠŠK Dugave.
Strogi ukor se izriče isključivo kao pojedinačna disciplinska mjera.

Članak 71.

Polaznik kažnjen strogim ukorom dobiva zabranu treniranja tijekom slijedećih šest (6) mjeseci (počevši od dana donošenja mjere). Po izricanju mjere strogog ukora polazniku se izriče i zabrana nastupanja u svim aktivnostima ŠŠK Dugave tijekom školske godine u kojoj je mjera izrečena.

6.4. ISKLJUČENJE IZ ŠAHOVSKE ŠKOLE DUGAVE

Članak 72.

Posljednja pedagoška disciplinska mjera je isključenje iz ŠŠK Dugave, a s tom mjerom polaznik prestaje biti član ŠŠK Dugave.

Izriče se zbog:

– višekratnog ponavljanja povreda za koje se izriču mjere iz poglavlja 6.1, 6.2 i 6.3. ovog Pravilnika,
–  neopravdanog izostanka s treninga i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada (više od 27 sati),
– neplačanja mjesečne članarine (četiri (4) mjeseca),
–  trajno izbjegavanje izvršavanja obaveza I zadataka,
– namjerno nanošenje veće štete školi, polaznicima, voditelju, drugim djelatnicima škole i građanima,
– organiziranje i izazivanje tučnjava odnosno fizičkih napada na druge polaznike,  voditelja, radnike škole ili građane,
– uživanja alkohola ili narkotičnih sredstava, njihovog unošenja na trening ili natjecanje i nagovaranja drugih osoba na trošenje istih,
– nanošenje teških tjelesnih ozljeda,
– unošenje oružja u školu,
– zlostavljanje i nasilje nad polaznicima, voditeljima, drugim djelatnicima škole i građanima,
– provalnih krađa i razbojstava,
– drugih težih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Isključenje iz ŠŠK Dugave

Zabrana nastupanja za sve vrijeme dok je redoviti polaznik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u ŠŠK Dugave).
Kazna zabrane nastupanja za sve vrijeme dok je redoviti polaznik škola (zabrana vršenja svih dužnosti u ŠŠK Dugave prekršaj učinjen pod osobito teškim okolnostima, kada je učinilac pri njegovom izvršenju ispoljio naročitu odlučnost, upornost ili bezobzirnost ili je izazvao naročito teške posljedice.

Članak 73.

Isključenje iz ŠŠK Dugave izriče u pisanom obliku Izvršni odbor ŠŠK Dugave.
Ova pedagoška disciplinska mjera se ne mmože donijeti ako Škola nije izvijestila roditelja odnosno staratelja najmanje osam dana prije izricanja mjere.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Disciplinska mjera vrijedi samo u školskoj godini u kojoj je izrečena.
Izvršenje pedagoške mjere može se odgoditi za vrijeme koje ne može biti kraće od mjesec dana niti duže od tri mjeseca.
Odluku o odgodi izvršenja pedagoške mjere donosi tiejlo koje je mjeru i donijelo.

Članak 75.

Tijelo koje je donijelo pedagošku disciplinsku mjeru mora na kraju školske godine ocijeniti je li izrečena mjera imala pozitivan učinak. Donesena pedagoška disciplinska mjera može se ukinuti i prije isteka školske godine ukoliko se pokaže da je djelovala na polaznika i postigla cilj radi kojeg je izrečena.

Članak 76.

Izvršni odbor ŠŠK Dugave tumači ovaj Pravilnik i izdaje obvezna uputstva i tumačenja slučajeva koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom.

Pravilnik šahovske lige osnovnih škola Novoga Zagreba

Tuesday, October 28th, 2008

S ciljem što veće popularizacije šaha  u osnovnim školama Novoga Zagreba Šahovska škola Dugave daje inicijativu za pokretanje šahovske lige. Izvršni odbor ŠŠK Dugave na svojoj sjednici 15.rujna, 2005. godine donosi slijedeći Pravilnik koji vrijedi za školsku godinu 2005./2006.:

PRAVILNIK ŠAHOVSKE LIGE OSNOVNIH ŠKOLA NOVOGA ZAGREBA
«TKO PIŠE – SEDAM MINUTA VIŠE»

Članak 1.

Šahovska škola Dugave uz podršku  I.Osnovne škole Dugave pokreće šahovsku ligu osnovnih škola Novoga Zagreba Liga će se odigrati tijekom listopada i studenog 2005. godine, a sačinjavaju ju slijedeće osnovne škole:

OŠ Braća Radić – voditelj Nenad Fruth  tel.: 66 70 895
OŠ Gustav Krklec – voditelj Miroslav Nagl  tel.: 66 82 050
OŠ Zapruđe – voditelj Igor Stojaković  tel.: 36 91 132
I. OŠ Dugave – voditelj Željko Brdal  tel.: 66 36 392

Članak 2.

Kordinator i voditelj lige je prof. Željko Brdal (voditelj ŠŠK Dugave).
Glavni sponzori lige su dvije vodeće izdavačke kuće: Školska knjiga i Profil.

Članak 3.

Ligu sačinjavaju isključivo osnovne škole sa područja Novoga Zagreba.
Pravo nastupa za školu imaju samo redovni učenici škole, što se utvrđuje temeljem prijavnog lista ovjerenog žigom škole i potpisom ravnatelja.
Bez navedenog dokumenta ekipa ne može nastupiti. Voditelji ekipa dužni su sa sobom donijeti prijavni list na susret te ga po potrebi pokazati voditelju protivničke ekipe.

Članak 4.

U šahovskoj ligi svaku školu predstavlja jedna ekipa. Ekipu sačinjava šest (6) igrača-ia i voditelj ekipe kojeg je odredio ravnatelj škole. Ekipa ne može nastupiti bez prisutnosti svog voditelja. Ekipa može nastupiti u mješovitom sastavu tj. mogu igrati učenice i učenici. Sve ekipe su obvezne donijeti po tri ispravna šahovska sata i tri turnirske šahovske garniture.

Članak 5.

U jednom kolu igranja vrijedi jedan osnovni sastav. Za slijedeće kolo igranja sastav se može izmjeniti na način da se igrači pomaknu prema višoj ploči uz postavljanje zamjene na zadnju ploču. Kapetani ekipa trebaju prije početka svakog susreta upisati u zapisnik igrače-ice velikim tiskanim slovima. Tempo igre je trideset (30) minuta po igraču / igračici za cijelu partiju. Svaki igrač-ica koji zapisuje svoje poteze šahovskom notacijom dobiva dodatnih sedam (7) minuta za igru. Igrač-ica koji zapisuju poteze nisu obavezni zapisivati poteze u zadnjih pet (5) minuta partije. U slučaju da igrač-ica prekine zapisivanje prije ovog roka oduzima mu se deset (10) minuta od njegovog preostalog vremena. Po potrebi trebaju zapis partije dati na uvid voditelju protivničke ekipe.

Članak 6.

U turnirsku tablicu ekipe se upisuju prema trenutačnom rejtingu na Dugave Openu.

Članak 7.

Šahovska liga se igra po Bergerovom sustavu, a raspored po kolima je slijedeći:

I. Kolo:  1-(4), 2-3
II. kolo:  (4)-3,1-2,
III. kolo: 2-(4), 3-1

Članak 8.

Okvirni raspored odigravanja pojedinih kola.

1. kolo: 15.10 – 30.10
2. kolo: 01.11. _ 15.11.
3. kolo: 15.11. – 31.11.

Voditelj «domaćin» ima obavezu kordinatoru lige dostaviti rezultat pojedinog susreta, a tijekom odigravanja susreta oba voditelja imaju ulogu sudaca.
Voditelj «domaćin» dužan je voditi zapisnik susreta.

Članak 9.

Poredak će se utvrdit na temelju većeg broja bodova svih članova ekipe, a samo proglašenje pobjednika održat će se na Dugave openu 2005. U slučaju diobe mjesta poredak se određuje prema slijedećim kriterijima:

a) veći broj meč bodova
b) bolji međusobni susret
c) bolji uspjeh na prve tri ploče
d) ždrijeb

Članak 10.

Voditelji ekipa međusobno dogovaraju točan datum i mjesto odigravanja određenog susreta. Ekipa domaćin je ona ekipa koja je prva u Bergerovoj tablici.
Ekipa koja ne nastupi u dva kola biti će brisana iz tablice.

Članak 11.

Uvrštenjem u turnirsku tablicu ekipe se obvezuju pridržavati ovog pravilnika.

Ravnatelj I.OŠ Dugave
Tomislav Cvitanović

Voditelj ŠŠK Dugave:
Željko Brdal

Pravilnik šahovskog turnira Dugave Open

Tuesday, October 28th, 2008

Izvršni odbor Šahovske škole Dugave na svojoj sjednici održanoj 13.rujna, 2005. godine, donosi

PRAVILNIK ŠAHOVSKOG TURNIRA DUGAVE OPEN

Članak 1.

Šahovska škola Dugave uz podršku  I. osnovne škole Dugave organizira šahovski turnir Dugave open 2005.. Turnir će se odigrati u petak, 02. prosinca 2005. godine u terminu 16:30 – 20:00 sati. Prijave se primaju do četvrtka, 01. prosinca 2005. g.. Ovogodišnji turnir je ujedno I IV. Šahovsko ekipno prvenstvo osnovnih škola Novoga Zagreba.

Članak 2.

Turnir se odigrava pod pokroviteljstvom ravnatelja I. OŠ Dugave Tomislava Cvitanovića. Voditelj natjecanja je prof. Željko Brdal (trener ŠŠK Dugave).
Glavni sudac turnira je Tomislav Mihalinčić (županijski šahovski sudac). Ovogodišnji sponzori su dvije vodeće izdavačke kuće: Školska knjiga i Algoritam.

Članak 3.

Na turniru mogu sudjelovati isključivo osnovne škole s područja Novoga Zagreba.
Pravo nastupa za školu imaju samo redovni učenici škole, što se utvrđuje temeljem prijavnog lista ovjerenog žigom škole i potpisom ravnatelja škole.
Bez navedenog dokumenta ekipa ne može nastupiti.

Članak 4.

Ekipu škole sačinjava šest (6) učenika ili učenica s jednom (1) rezervom.
Svaka ekipa mora imenovati svog kapetana koji po potrebi predstavlja ekipu. Zajedno s ekipom na turniru mora biti nazočan i voditelj kojeg je odredio ravnatelj škole.

Članak 5.

Na turniru svaku pojedinu školu predstavlja jedna ekipa. Ekipa može nastupiti u mješovitom sastavu tj. mogu igrati učenice i učenici. Ako škola ima mušku i žensku ekipu može na turniru nastupiti s dvije ekipe. Sve ekipe su obvezne donijeti po tri ispravna šahovska sata i tri turnirske šahovske garniture.

Članak 6.

U jednom kolu igranja vrijedi jedan osnovni sastav, a za slijedeće kolo igranja sastav se može izmjeniti tako da se igrači-ice pomiču prema višoj ploči dok rezera dolazi na zadnju ploču. Ukoliko kapetan ekipe ne preda sucu novi osnovni sastav uoči novoga kola, vrijedit će sastav iz predhodnog kola igranja. Kapetani ekipa trebaju prije početka svakog kola upisati u zapisnik igrače-ice velikim tiskanim slovima. Tempo igre je deset (10) minuta po igraču / igračici za cijelu partiju.

Članak 7.

Ako se na turnir prijavi šest (6) ekipa igrat će se po Bergerovom sustavu u pet (5) kola.  Ekipe se u tablicu unose prema trenutačnom rejtingu Dugave opena.
U slučaju da se na turnir prijavi više od šest (6) ekipa ekipe će se podijeliti u dvije skupine u kojima će se igrati po Bergerovom sustavu. Škole će se poredati prema trenutačnom rejtingu Dugave opena. U skupinu A ulaze škole koje zauzimaju neparna mjesta, a u skupinu B ulaze ekipe koje zauzimaju parna mjesta na popisu.

Za konačni poredak igrat će se na sljedeći način :

1./2. mjesto : A1 – B1
3./4. mjesto : A2 – B2
5./6. mjesto : A3 – B3
7./8. mjesto : A4 – B4
9./10  mjesto : A5 – B5

Članak 8.

U skupinama će se poredak utvrditi na temelju većeg broja bodova svih članova ekipe. U slučaju diobe mjesta poredak se određuje prema slijedećim kriterijima:

a) veći broj meč bodova
b) bolji međusobni susret
c) bolji uspjeh na prve tri ploče
d) ždrijeb

Članak 9.

Odgađanja mečeva nema. Ekipa koja ne nastupi gubi meč rezultatom 3.5 : 0.0

Ekipa koja ne nastupi u dva kola biti će brisana iz turnirske tablice. Ako je odigrano vise od 50% kola onda se meč protiv ekipe koja je odustala dobiva sa maksimalnim brojem bodova koliko je neka ekipa pobjedila tu ekipu. Npr. ako je ekipa koja je odustala neki meč izgubila sa 4.0 : 2.0 i to je njen najveci poraz onda sve preostale ekipe dobivaju 4.0 : 2.0, tada ekipa ostaje u tablici, a rezultati mečeva u kojima ekipa nije igrala pišu se na prethodno navedeni način.

Članak 10.

U slučaju žalbe glavni sudac donosi odluku koja je izvršna i konačna.

Članak 11.

Žalbu u pisanom obliku glavnom sucu podnosi voditelj ekipe u roku od deset (10) minuta po završetku sporne partije.

Članak 12.

Uvrštenjem u turnirsku tablicu ekipe se obvezuju pridržavati ovog pravilnika.

Članak 13.

Pravo tumačenja ovog pravilnika ima isključivo Natjecateljska komisija Šahovske škole Dugave.

Ravnatelj I.OŠ Dugave
Tomislav Cvitanović

Voditelj ŠŠK Dugave:
Željko Brdal

Pravilnik Nika Open turnira

Tuesday, October 28th, 2008

PRAVILNIK NIKA OPEN TURNIRA

Članak 1.

Šahovska škola Dugave organizira jednom mjesečno šahovske Nika Open turnire. Na Nika Open turnir mogu se prijaviti svi zainteresirani učenici i učenice I.OŠ Dugave.

Članak 2.

U pravilu Nika open turniri će se igrati u učionici zemljopisa, II. kat. svakog prvog termina za trening u mjesecu kada smo u poslijepodnevnoj smjeni.
Početak turnira je u 19:15 sati, a sam turnir završava u 21.00 sati. Prijave se primaju do 18:15 sati na dan turnira kod voditelja turnira.
Ovisno o okolnostima i broju prijavljenih vrijeme i mjesto odigravanja turnira se može promijeniti o čemu će voditelj turnira pravovremeno staviti obavijest na pano ŠŠK Dugave.

Članak 3.

Po prijavi učenik se uvrštava u turnirsku tablicu čime ujedno potvrđuje da će se pridržavati Disciplinskog pravilnika i Pravilnika Nika open turnira. Natjecatelji koji budu ometali normalan tijek turnira biti će izbrisani iz turnirske tablice i udaljeni sa turnira.

Članak 4.

Nika open turnir se igra po švicarskom sistemu u pet (5) / sedam (7) / devet (9) kola, a parovi se određuju uz pomoć Swisperfecta (šahovski turnirski program). Tempo igre je 10 minuta po igraču, a partije se ne zapisuju. Bodovi se skupljaju tako da su obrnuto proporcionalni broju natjecatelja i osvojenom mjestu na turniru. Ti se bodovi kasnije zbrajaju sa bodovima sa sljedećeg Nika turnira te se tako dobiva konačni poredak tzv. rejting Nika Opena.

Članak 5.

Glavni sudac Nika open turnira je profesor Željko Brdal koji će odrediti dva pomoćna suca. Odluka suca je konačna i izvršna.

Članak 6.

Odgađanja partija nema. Svi su natjecatelji dužni voditi pismenu evidenciju svojih partija. Evidencija treba sadržavati slijedeće podatke: natjecanje, datum, kolo, bijeli, crni, rezultat.

Članak 7.

Pravo tumačenja ovog pravilnika ima isključivo Natjecateljska komisija Šahovske škole Dugave. Natjecateljsku komisju sačinjavaju dvoje (2) prvoplasiranih šahista i šahistica sa prošlogodišnjeg pojedinačnog prvenstva škole i voditelj ŠŠK Dugave.

U Zagrebu, 07.rujna 2004. godine

Voditelj ŠŠK Dugave:
Željko Brdal, prof.

Pravilnik ekipnog prvenstva Šahovske škole Dugave

Tuesday, October 28th, 2008

Izvršni odbor Šahovske škole Dugave je na svojoj sjednici održanoj 15. rujna. 2005. godine donio

PRAVILNIK EKIPNOG PRVENSTVA ŠAHOVSKE ŠKOLE DUGAVE

Članak 1.

Šahovska škola Dugave organizira tijekom tekuće školske godine (listopad i studeni) otvoreno ekipno prvenstvo u šahu za učenike i učenice I. osnovne škole Dugave. U dogovoru sa voditeljem mogu sudjelovati i ekipe-gosti.

Članak 2.

Ekipno prvenstvo Šahovske škole Dugave održat će se u prostorijama I.OŠ Dugave Zagreb, Školski prilaz bb. Raspored i termini odigravanja pojedinih skupina i susreta biti će stavljen na panou Šahovske škole Dugave.

Članak 3.

Iz pojedinog razreda na prvenstvu mogu sudjelovati najviše dvije (2) ekipe.
Ekipu sačinjavaju četiri (4) igrača-ice, a uvjet za sudjelovanje je da je ekipa mješovitog sastava tj. da u njoj ima i djevojčica i dječaka. Na početku natjecanja kapetani-ice ekipa prijavljuju sastav ekipa i raspored po pločama koji vrijedi tijekom igranja po skupinama. Mijenjanje rasporeda igrača-ice kažnjava se isključenjem iz natjecanja. Raspored po pločama se može promijeniti nakon razigravanja po skupinama.

Članak 4.

Ekipe će biti podijeljenje u četiri skupine: A,B,C i D. Raspored ekipa po skupinama određuje voditelj prvenstva.Svaka skupina ima ekipu nositelja  o čemu također odlučuje voditelj.
Dvije prvoplasirane ekipe iz svake skupine idu u viši rang natjecanja i stvaraju tzv. I. Ligu. One natjecanje nastavljaju prema slijedećem rasporedu:

Četvrtfinale
A1-B2=E
B1-A2=F
C1-D2=G
D1-C2=H

Polufinale
E-G
F-H

Ekipe koje se nisu plasirale u viši rang natjecanja tvore novu skupinu tzv. II. ligu.

Članak 5.

Pravo nastupa imaju svi učenici i učenice I. OŠ Dugave, a na prvenstvu mogu sudjelovati ekipe-gosti koje se natječu izvan konkurencije. Ekipe gosti igraju isključivo u drugoj ligi.

Članak 6.

Ekipe u skupinama igraju po Bergerovom sistemu. Broj kola ovisi o broju ekipa, a igrači-ice nisu obavezni zapisivati poteze. Tempo igre je deset (10) minuta po igraču-ici. U I. ligi će se igrati po prethodno navedenom rasporedu, a u II. ligi će se igrati po švicarskom sistemu, a  broj kola ovisi o broju prijavljenih ekipa (5-7 kola). Tempo igre biti će različit:
I. liga: četvrtfinale i polufinale  = 15 minuta / finale = 30 minuta
II. liga – 10 minuta

Članak 7.

Ekipe kojese plasiraju u finale I. Lige dužne su svoju partiju zapisati šahovskom notacijom. Također su dužne u roku tjedan dana predati na disketi ekipe točno i provjereno zapisane partije, a ako se ovaj uvjet ne ispuni ekipa se diskvalificira.
U zaglavlju navesti slijedeće podatke:
Natjecanje, datum, mjesto, kolo, bijeli, crni, otvaranje i rezultat.
Potezi se zapisuju po tri poteza u jedan red! Ekipe koje se natječu u četvrfinalu i polufinalu I. lige mogu, ali ne moraju šahovskom notacijom zapisati prvih 15 poteza partije. Po završetku partije trebali bi, ali ne moraju točne i provjerene poteze prepisati u svoj rokovnik ili bilježnicu. U zaglavlju navesti slijedeće podatke:
Natjecanje, datum, mjesto, kolo, bijeli, crni, otvaranje  i rezultat!
Potezi se zapisuju po tri poteza u jedan red!

Članak 8.

Voditelj prvenstva i sudac je profesor Željko Brdal koji će za svaki termin natjecanja odrediti dva pomoćna suca. Ekipe koje ometaju normalan tijek prvenstva brišu se iz turnirske tablice i biti će udaljene sa prvenstva.
Odluka suca je izvršna. Na odluku suca nezadovoljna strana ima pravo žalbe i to odmah po nastalom sporu, odnosno najkasnije 15 minuta po završetku kola.
Žalba se najavljuje usmeno voditelju turnira, a predaje se u pismenom obliku.
O žalibi olučuje vodstvo turnira koje čine voditelj i dva suca, a njihova je odluka konačna.

Članak 9.

Partije se mogu odgoditi jedino uz odobrenje voditelja prvenstva i to jedino uz prethodnu najavu. U slučaju neopravdanog izostanka ekipa gubi partiju sa 1.5 : 0.0 rezultatom. Ekipa koja ne odigra dva (2) kola briše se iz turnirske tablice.

Članak 10.

Konačni poredak će se utvrditi na temelju većeg broja bodova svih članova ekipe. U slučaju diobe mjesta poredak se određuje prema slijedećim kriterijima:

Za Švicarski sustav:
a) veći broj meč bodova
b) Buholc (sustav je zbroj bodova koje su ostvarile sve ekipe s kojima je ekipa igrala)
c) Međusobni susret
d) Par-nepar (prva sreća)

Važno: [(Swissperfect će automatski odrediti poredak)]

Za Bergerov sustav:
a) međusobni susret
b) veći broj meč bodova
c) bolji uspjeh prema pobjednicima ( ekipe koje imaju iznad 50 % bodova )
d) par-nepar (prva sreća)

Članak 11.

U slučaju rezultata 2.0: 2.0 u I. Ligi igra se dodatni susret, ali ovaj put se igra brzopotezni šah tj. tempo igre je pet (5) minuta po igraču-ici.

Članak 12.

Pravo tumačenja ovog pravilnika ima isključivo Natjecateljska komisija Šahovske škole Dugave. Natjecateljsku komisju sačinjavaju dvoje prvoplasiranih šahista i šahistica sa prošlogodišnjeg pojedinačnog prvenstva škole i voditelj ŠŠK Dugave.

U Zagrebu, 15. rujna 2005. godine

Voditelj ŠŠK Dugave:
Željko Brdal, prof.

Izvršni odbor:
Dean Sarapa – predsjednik
Kristijan Vuković – podpredsjedni
Tajnici: Pavao Vrbanec i Petar Črnjević

Šahovski turnir – Dugave Open 2007

Tuesday, October 28th, 2008

DUGAVE OPEN 2007.
VI. EKIPNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO
OSNOVNIH ŠKOLA NOVOGA ZAGREBA

Poštovani čitatelji i čitateljice! Šahovska škola Dugave je i ove godine organizirala Dugave Open, sada već šesti po redu. Kao voditelj i organizator uoči ovogodišnjeg prvenstva priznajem da me uhvatila euforija da će ovo prvenstvo okupiti više od deset osnovnih škola Novoga Zagreba. Istovremeno me pratio duh šahocida kojeg sam uočio ove školske godine. A takve sam najave imao tijekom kontaktiranja i lobiranja za sudjelovanjem. Koristim priliku da pohvalim i izrazim zahvalu ravnatelju I.OŠ Dugave Tomislavu Cvitanoviću koji je zvao osobno svoje kolege ravnatelje i podupirao ovo natjecanje. Ali da krenemo po redu. Nakon što je složen Pravilnik, pronađen sponzor i utvrđen termin odigravanja poslani su i službeni pozivi na svih šesnaest (16) osnovnih škola Novoga Zagreba.

Evo popisa škola kojima su upućeni pozivi za sudjelovanje:

OŠ Braće Radić, Šenoine Branke 22 – voditelj Nenad Fruth,
OŠ Frana  Galovića, Školski prilaz BB – voditelj Luka Brkljačić
OŠ Zapruđe, Meštrovićev trg 8A – voditelj Igor Stojaković,
OŠ Mladost – Karamanov prilaz 3 – voditelj Jasmin Butinović,
OŠ Odra, Đačka Ulica 5 – voditelj Rajka Legin,
I. OŠ Dugave, Školski prilaz BB – voditelj Željko Brdal,
OŠ Trnsko, Trnsko  25 – voditelj Radoslav Čosić,
OŠ Gustava  Krkleca, Božidara Magovca 103 – prof. TZK,
OŠ Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18 – ravnatelj,
OŠ Otok, Gradićeva 4 – ravnatelj,
OŠ Savski Gaj, Remetinečka cesta 64 A – ravnatelj,
OŠ Brezovica, Brezovička cesta 98 A – ravnatelj,
OŠ Stjepana Bencekovića, Horvaćanski trg 1– ravnatelj,
OŠ Večeslava Holjevca, Siget 23 – ravnatelj,
OŠ Lučko, Puškarićeva 102 – ravnatelj,
OŠ Miroslava Mrkše, Mrkšina 42 – ravnatelj,

Još na početku nove školske godine, 2007./2008. znao sam da će najveći problem ovogodišnjeg Dugave opena biti dolazak ekipa. Za neupučene od ove školske godine broj šahovskih voditelja sveden je na minimum minimuma, sve je obavijeno velom tajne glede tko i gdje vodi šahovsku školu te naravno cilj tog smanjivanja. Znao sam da mi u startu otpadaju dvije stalne ekipe koje su od ove godine ostale bez svojih voditelja. OŠ Otok je zbog šahocida prestao voditi Vinko Zlomislić, a OŠ Gustava Krkleca je još prije zbog osobnih razloga prestao voditi Miroslav Nagl. Ova zadnja činjenica podsjetila me da to najvjerovatnije znači gašenje Gustavijade, uz Dugave open jedinog ekipnog natjecanja na području Novoga Zagreba!!!
A potom je svoj nastup otkazala i OŠ Zapruđe koja je podlegla djelovanju šahocida. To je za mene bio veliki udarac jer je otpala škola koja je bila na svih dosadašnjih pet Dugave opena. Na kraju članka dati ću pregled svih dosadašnjih natjecanja iz kojeg se jasno vidi povijest Dugave opena.
No što je tu je, započelo se sa šahovskim treninzima, otišla je i zadnja lastavica Maja Rupert, počinje potraga za novim šahistima i šahisticama, a lagano se treba pripremati i teren za ovogodišnji Dugave open. A kad ono sretna vijest. Naime jednoga dana me je iz OŠ Mladost (Utrine) nazvao kolega povijesničar Jasmin Butinović koji mi je rekao da ga je na mene uputio njegov ravnatelj. Čudo. Oživjela je šahovska aktivnost u novoj školi u Novom Zagrebu. Bez ikakvog utjecaja na to, jednostavno se pojavio prosvjetni djelatnik, profesor povijesti koji želi voditi šahovsku školu pri OŠ Mladost. Uslijedila je i još jedna sretna vijest, a radilo se o OŠ Gustava Krkleca koju je preuzela voditeljica šahovskih škola grada Zagreba Tanja Belamarić.
A kada me jednog dana kontaktirala učiteljica Dragica Šainović iz OŠ Brezovica i rekla da mi htjela sudjelovati sa ekipom škole na Dugave openu započela me je hvatati euforija da ću uprkos šahocidu uspjeti okupiti desetak, možda i koju više ekipu što bi bio pravi pravcati rekord i podvig. Potom je uslijedila još jedna pozitivna vijest,a to se odnosilo na OŠ Lučko gdje je ravnatelj škole zadužio moju kolegicu povijesničarku i prijateljicu da dovede njihovu ekipu, a ona je pristala da to odradi iako ju šah ne zanima previše. Čitatelju-ici ovih redaka mora biti jasno da ovakvo brojno natjecanje nisam ni sanjao,a kamoli planirao te sam se iskreno razveselio i prionuo na lov na medijsko predstavljanje Dugave opena. Tijekom te moje kampanje u kojoj su frcali e-mailovi, pozivi na kojekakve mobitele i letjeli impulsi sa mog telefona saznao sam i informaciju da više na HRT ne postoji dječija sportska emisija Športerica. Lov na sportskog urednika Z1 televizije Antu Breku nije uspio uprkos privatnim vezama preko kojih sam došao do njega.
I opet se dogodilo čudo. Jedan od bezbrojnih e-mailova je pogodio cilj. Nazvala me je Ana Kroiss, novinarka Radio Sljemena i ponudila mi je da u emisiji Sportska srijeda najavim natjecanje. I tako smo Petar Črnjević (6a) i Ivana Majcen (8c) gostovali u eteru Radio Sljemena. U planu je da se na stranicu Šahovske škole Dugave (www.sah-dugave.org) postave svi dosadašnji medijski nastupi pa tako i ovaj u Sportskoj srijedi.
Došao je i prosinac te je preostalo još dva tjedna do Dugave opena. U tom je periodu otpala još jedna škola, ovaj put OŠ Otok. No to me nije previše iznenadilo jer je sve bilo prepušteno nekadašnjim polaznicima šahovske škole u Sloboštini, bez ikakve podrške odraslih. Bilo profesora bilo roditelja…

U ovo vrijeme nekako mi se čini stigla je i najteža vijest po natjecanje. Ona je umalo dovela u pitanje održavanje cjelokupnog prvenstva,a meni stavila ogromnu brigu. Prijatelji i šahovski sudac koji je sudio svih dosadašnjih pet Dugave opena Tomislav Mihalinčić ne može suditi. Šok i nevjerica,a slijedeći tjedan je termin. Otkazati, prebaciti ili nešto treće. Odlučujem se za potragu. Treba nam sudac kako bi prvenstvo bilo što bolje održano i provedeno. Nakon nekoliko razgovora i dogovora pronađen je i sudac i njegovi pomoćnici. Ovim putem se zahvaljujem svom bivšem učeniku i polazniku šahovske škole Vinku Zlomisliću i njegovim pomoćnicima Maji Rupert i Deanu Sarapi na korektnom i pravednom suđenju. Ove redove piše najsretniji voditelj šahovske škole koji priprema šahovsko natjecanje i lagano broji što usmene što pismene prijave: OŠ Mladost, OŠ Gustava Krkleca, I. OŠ Dugave M i Ž, OŠ Frana Galovića, OŠ Ive Andrića, OŠ Trnsko, OŠ Braće Radić, OŠ Lučko i OŠ Brezovica.U zraku visi i deseta škola – OŠ Odra no ona otpada pa ostajemo na devet škola,ali budući da mi imamo mušku i žensku ekipu sve je u redu. Polako se privode kraju i informatičke pripreme Ivana Bevande i Hrvoja Grobelšeka iz 7c razreda koji će po prvi put pratiti Dugave open uz pomoć Swiss managera, blažene demo verzije programa, a pogotovo one koje daju opciju od pet kola. Sve je spremeno da počne dosada najbrojniji Dugave open, uprkos šahocidu, uprkos svemu.
Polako odbrojavam dan po dan do Dugave opena…. I evo petka, 14. prosinac 2007. g.

Od sada pa do kraja prvenstva voditi će Vas dvije novinarke iz 8a razreda Matea Storijak i Barbara Tuškan.
Sati je 13:00, a u krugu ispred školske knjižnice već nas je dvadesetak. Uglavnom su to šahisti i šahistice iz naše škole koji će uskoro postati mravi radnici. Treba sve pripremiti za Dugave open 2007. Stiže i profesor koji na stranu poziva Tomija i Ivanu radi nekakvog dogovora, izgleda ljut. Pitamo ga za izjavu,a dobivamo i odgovor: Reći ću Vam poslje! No imamo mi tu našeg Tomija koji kaže da je profesor ljut na voditelje škola Braća Radić i Gustava Krkleca koji su mu prije pet minuta otkazali nastup,a osim što neće biti ekipa neće biti niti šest šahovskih satova koje su trebale donijeti te ekipe sa sobom. Izgleda da je bez veze raselio profesora tehničkog i profesoricu iz glazbenog i sada mora tjerati do kraja ovako kako je zamislio. No još uvijek ima devet ekipa, ali to znači da naši dečki iz druge ekipe otpadaju. Vjerujet mi na riječ oni su doista tužni!!! U školu polako pristižu učenici i svi moraju doći vidjeti o čemu se tu radi pa im je profesor rekao da lagano krenu dalje jer bi im se mogle pokazati pingvinske ralje. Evo prvog sata,a učenici 7a razreda kreću u prenašanje stolova, stolica, slaganje stolova ispred učionica. Buka ogromna, škripe stolci,ali pod nadzorom profesora i uz pomoć domara Dalibora sve polako dobiva smisao i tijekom ovog prvog sata složene su obje učionice i prostor za odmor u krugu. Drugi sat – 7b. Sada dolaze na red šahovske figure, satovi i tehnički je spreman za igru, a još u glazbenom nedostaju satovi i figure koje će donijeti ekipe ostalih škola. Za vrijeme trećeg sata klinci iz petog rarzeda igraju šah i uživaju.  Sada na scenu stupaju Hrvoje Grobelšek i Ivan Bevanda (7c) koji počinju uz pomoć domara Dalibora pripremati računalnu podršku i prezentaciju rezultata preko projektora na platno.

Evo što kažu dečki:
Imamo verziju šahovskog programa Swiss manager koja radi do pet kola koliko je profesor i zamislio. Vježbali smo kod kuće i u školi rad na programu, nadamo se da će sve biti u redu te da nećemo ništa zabrljat. Nas smo se dvije složile da izgleda odlično ovako pratiti šahovske rezultate, fora je. Evo i prvih ekipa, stigla je OŠ Trnsko. Ali nisu donijeli satove. Navodno će ih donijeti jedan njihov tata! Pitam Barbaru da pitamo profesora kaj veli,ali mislimo da nije dobra ideja. Možda kada se malo ohladi. (he he).
Pristižu nove ekipe, koje još nikada nisu sudjelovale na Dugave openu. To su OŠ Brezovica koju je kao voditelj dovela učiteljica Dragica Šainović. I gle ti njih. Imaju digitalne satove o kojima smo više pitali Ivanu. Ona kaže da takve satove mi kod nas nemamo, naši su sličniji starim budlicama, ovi su fora. Tu je još i OŠ Mladost iz Utrina koja je došla bez voditelja, njega se čeka jer su kod njega satovi i garniture. Profesor se čuo telefonom s njim, to mu je saznale smo kolega povijesničar i zove se Jasmin Butinović.  Evo još jedne ekipe, ekipe OŠ Ive Andrića iz Sopota koju je doveo jedan tata kome smo zaboravili zapisati ime pa ako netko sazna kako se tata zove neka nam javi. Stigle su i cure iz OŠ Frana Galovića, sve same četvrtašice i par njihovih kolega iz razreda. Dečki ubacuju imena igrača, bliži se 16:30, čeka se još samo OŠ Lučko. No koga nema bez njega se mora. Ovaj su nedolazak najviše pozdravili dečki iz muške ekipe II. – igraju!!!!
Sav taj žamor i brbljanje u išćekivanju je prekinuo prodoran zvižduk profesorove pomočnice zviždaljke!!!
Nakon kratkog uvoda i par pravila profesor je predstavio suca prvenstva Vinka Zlomislića,a pomočnici su mu bili naši bivši učenici Dean Sarapa i Maja Rupert.  No ima tu još nešto, a to je da je i Vinko bivsi ucenik I. OŠ Dugave. Evo što nam je rekao o sebi: Razrednica mi je bila profesorica Olga Hečimović,a sada studiram FER. Bavim se šahom, a u Šahovskoj školi Dugave bio sam samo tijekom osmog razreda. S tim u vezi je i moj odlazak na pojedinačno prvenstvo Zagreba gdje sam se zagrijao za šah i počeo ga aktivnije trenirati. Profesor me je zamolio da budem sudac ovog Prvenstva te mi je drago da mu mogu pomoći da popularizira šah kod klinaca.

Ovdje bih također htjele naglasiti da je naš profesor razgovarao i sa novinarom Večernjega lista te se nadamo da će turnir dobiti svoj komadić jedne takve tiskovine kao što je Večernji. I samo da znate da je Dugave open 2007. dobio svoje mjesto u Vecernjem listu ali i u Sportskim novostima. Profesore svaka čast… Turnir se lagano zahuktao svojim tijekom, a prije nego što započenom sa rezultatima dajemo Vam popis svih učenika i učenica koji su sudjelvoali na Dugave openu 2007. godine, A SVEUKUPNO BILO NAS JE TOG PETKA 14. PROSINCA 2007. GODINE «ŠAHOVSKI AKTIVNO»  OTPRILIKE 60.

I. OŠ Dugave (M1) – Dugave:
Voditelj: Željko Brdal,prof.
TOMISLAV NOVAK (8A) /KAPETAN EKIPE, JAKOV BAJIĆ (8A), VITO Kordić (7B), HRVOJE STOJANOVIĆ (7A), PETAR ČRNJEVIĆ (6A), TOMISLAV OVČARIĆ (6B).

I.OŠ Dugave (M2) – Dugave:
Voditelj: Željko Brdal,prof.
FILIP BARIŠIĆ (8A) – KAPETAN, KRISTIAN PERŠA (7B), FILIP DUMANČIĆ (7A), KARLO RUŽIĆ (7C), IVAN BOSNAR (6A), IVAN MAJCEN (3C).

I.OŠ Dugave (djevojke) – Dugave:
Voditelj:  Željko Brdal, prof.
IVANA MAJCEN (8C) – KAPETANICA, LUANA BARABA (6C), VITA ČORLUKA (6C), MARCELA HORVAT (6B), ANAMARIJA PAVLEK (6B), MAJA PERICA (5A).

OŠ Mladost (Utrine)
Voditelj: Jasmin Butinović, prof.
Gabrijel Bukva (7a) / kapetan, Josip Jaić (7a), Ivan Bilić (7a), Endrit Čolaku (7b), Igor Cvitko (7b),Denis Žagar (7b).26

OŠ Brezovica – Brezovica:
Voditeljica: Dragica Šainović, učiteljica
LUKA MATIĆ (6c)/KAPETAN, BRUNO OSREČAK (6c), IVANA BARTOL (5f), ANTONIO GRŽAN (5f) MATIJA ŠAINOVIĆ(4hl), MARIO STANIĆ (2hl)

OŠ Frana Galovića – Dugave:
Voditelj: Željko Brdal,prof.
MIHAELA MATIJAŠEVIĆ (4.a)/KAPETANICA, IVA MEGIĆ (4.b), MARKO CUKERIĆ (4.b), EMA ŠČULAC (4.a), ZVONIMIR ŠČULAC (4.a), LUCIJA KUNJIĆ (4.b)

OŠ Trnsko – Trnsko:
Voditelj: Radoslav Čosić, šahist
MARTIN MALOVIĆ(4.d)/KAPETAN, DINO ČANIĆ (4.e), MILAAN SAVIĆ (4.d), MARKO SAVIĆ (4.d), MAGDALENA KUJUNDŽIĆ (4.a), MIRTA MILIČIĆ (4.d), BRUNO BOGDAN (7.d)

OŠ Ivo Andrić-Sopot:
Voditelj:jedan tata, pretpostavljamo da je tata Leko
Dragan Leko, Vinko Leko, Phillip Kelly,  Robert Sesar, Karlo Dumbović, Tin Prusina.

E pa nakon ovakvog pregleda svih rezultata puno smo razmišljale i odlučile smo napisati skraćenu verziju tj. rezultate po kolima, a nakon toga slijedi i poredak. Natjecanje je prošlo u fer i korektnoj borbi za što zaslužuje pripadaju u najvećoj mjeri sudačkom triju koji je brinuo o djeljenju pravde od nepravde. Kao prave novinarke moramo izvijestiti da se jedino voditelj OŠ Trnsko žalio i protestirao,ali o tome je naš profesor rekao slijedeću izjavu: Bez komentara. Što god mu to značilo.Moramo pohvaliti naša dva sedmaša koji su se odlično brinuli za računalnu prezentaciju natjecanja i vodili cijeli turnir,a profesor ih je pohvalio posebno jer su uprkos neprestanom problematičnom unosu podataka sve odradili do samoga kraja. I ovaj se put potvrdila stara Brdalova: budala se oslanja isključivo na računalo,a pametan još piše na papir. Po završetku natjecanja podijeljene su nagrade sponzora – izdavačka kuća Školska knjiga,a prve tri ekipe dobile su i medalje (svih šest igrača-ica).Nas se dvije moramo pohvaliti da smo napravile nekoliko kartica fotografija, a kada se tome pribroje fotke od prof. Čurić slika kao u priči. Na kraju smo zamolile profesora Brdala da da svoje viđenje turnira.

Profesor Brdal: ”Zadovoljan sam jer je uspješno odrađen turnir u novom prostoru i sa novom organizacijom. Naime svi dosadašnji Dugave openi bili su odigrani u blagovaonici gdje je neprestana škripa stolica i nazočnost gledatelja utjecala na mlade šahiste i šahistice. Zadovoljan sam i zato jer je uspješno prošla upotreba računala i projektora,a znatiželjni su mogi vidjeti sve rezultate bez gubljenja vremena u prepisivanju i kopiranju. No uvijek postoji ali. Žao mi je što na turniru nisu sudjelovale tri ekipe za koje sam do samog početka turnira bio uvjeren da će  doći jer su mi njihovi voditelji potvrdili dolazak. Ovako smo opet ostali na osam ekipa, a veselio sam se brojci 10. Zbog toga sam broja iselio profesora tehničkog i profesoricu glazbenog iz njihovih učionica te im se ovim putem zahvaljujem na razumijevanju. Dobitak ovog turnira je nastup dviju novih škola, a to su OŠ Mladost i OŠ Brezovica.”

Sutradan je u Večernjem listu izašlo izviješće sa turnira, a ovaj su turnir zabilježile i Sportske novosti.
Ups, da ne zaboravimo najvažnije:

Rezultati po kolima
1. kolo
Dugave (m1) – Mladost (6:0)
Ivo Andrić – Dugave cure (1.5:4.5)
Brezovica  – Fran Galović (5:1)
Trnsko-Dugave (m2) (3:3)

2. kolo
Fran Galović – Mladost (1:5)
Dugave cure-Trnsko (0:6)
Brezovica – Dugave (m1) (1.5:4.5)
Dugave muški 2-Ivo Andrić   5:1

3. kolo
Dugave (m2) – Brezovica (3 : 3)
Dugave (m1) – Trnsko (2.5 : 3.5)
Mladost – Ivo Andrić (4 : 2)
Dugave cure – Fran Galović (6:0)

4. kolo
Mladost – Dugave cure (2:4)
Ivo Andrić – Fran Galović (4.5 : 1.5)
Trnsko – Brezovica (4:2)
Dugave (m1) – Dugave (m2)  (5.5 : 0.5)

5. kolo
Brezovica – Mladost (3:3)
Ivo Andrić-Trnsko (0.5 : 5.5)
Dugave cure – Dugave (m1) (0:6)
Fran Galović – Dugave (m2) (0.5 : 5.5)

Konačan poredak
1. Dugave (m1) – 24.5
2. Trnsko – 22
3. Dugave (m2) – 17
4. Brezovica  – 14.5
5. Dugave cure – 14.5
6. Mladost – 14
7. Ivo Andrić – 9.5
8. Fran Galović – 4

Šahovski turnir – Dugave Open 2006

Tuesday, October 28th, 2008

DUGAVE OPEN 2006.
V. EKIPNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO
OSNOVNIH ŠKOLA NOVOGA ZAGREBA

Petu godinu zaredom odigrano je Ekipno šahovsko prvenstvo osnovnih škola Novoga Zagreba poznatije kao Dugave open. Na prvenstvu je sudjelovalo osam ekipa iz šest novozagrebačkih škola:

OŠ Braća Radić – voditelj Nenad Fruth
OŠ Trnsko – voditelj Radoslav Čosić
OŠ Zapruđe – voditelj Igor Stojaković
OŠ Gustava Krkleca – voditelj Miroslav Nagl
OŠ Frana Galovića – voditelj Željko Brdal
I. OŠ Dugave – voditelj Željko Brdal

U svakoj ekipi je nastupilo šest igrača-ica, a ekipe su bile podijeljene u dvije skupite u kojima se igralo po Bergerovom sistemu. Tempo igre je bio petnaest (15) minuta. Prvenstvo je odigrano pod pokroviteljstvom ravnatelja I. OŠ Dugave Tomislava Cvitanovića, a voditelj Prvenstva bio je profesor Željko Brdal. Sudac je bio Tomislav Mihalinčić, županijski šahovski sudac.

A sada o samom tijeku Prvenstva.
Ekipe su se počele okupljati već od 16:00 sati i odmah su počeli problemi. Ekipu OŠ Trnsko desetkovala je bolest i “flauta” pa su im u ekipu uskočili “padobranci”  tj. dvije rezerve iz ostalih ekipa. No odmah nakon ovog problemčića u dvoranu za igranje ušetala se ekipa televizijse emisije Športerica. Voditelj Oleg sa snimateljem i ton majstorom unio je jednu novu medijsku dimenziju Dugave opena. Naime ovo je prvo televizijsko predstavljanje ovog natjecanja. Ekipa Športerice snimila je intervju sa pokretačem ovog natjecanja profesorom Željko Brdalom, a potom su uslijedili razgovori sa šahistima i šahisticama. Potom je uslijedio problem sa izostankom ekipe OŠ Braća Radić, ali je mobitel spasio situaciju – stižu, samo što nisu stigli. Tada sudac Mihalinčić radi popis ekipa i ups, ima nas neparan broj, a to znači da bi u jednoj skupini u svakom kolu netko pauzirao. Na scenu tada stupa rasadnik šahista i šahistica – Šahovska škola Dugave. Čiri bu, čiri ba i stvorena je druga muška ekipa I. OŠ Dugave čiji su članovi “plakali” jer su morali doći sa nastave kako bi poboljšali natjecanje, a kako se vidi iz dolje navedenih rezultata odigrali su više nego odličan šah. Kao njihov trener mišljenja sam da su zaslužli čak da uđu u borbu za ½ mjesto. No idemo dalje.

Pristigle su hostese prvenstva: Martina Grubišić i Glorija Gudelj (obje iz 7b), a foto usluge je preuzeo na sebe Josip Vuglec (6a). Članak i dalje ide malo pozitivno, malo problemčić. Kao voditelj Prvenstva nisam zadovoljan sa organizacijom prostora za igru, osobito po završetku partija kada u dvorani nastaje žamor i buka uz koju neizostavno ide škripanje stolica. Nisam siguran da je ovo najbolji mogući raspored stolova o čemu ću jedan dan u miru “rasturiti” stolove. Nadalje, prema mojim planovima za širenjem prvensta ova dvorana ima svoj maksimum a to je osam ekipa. Sada mogu sa sigurnočšću reći da ću slijedeće prvenstvo upoznati dvije učionice naše škole! Dobra večer, Vi ste organizator ovog natjecanja?

Tako je počeo razgovor i intervju sa novinarom Večernjeg lista, a meni preostaje jedino nada da nekakva bomba u Iraku ili pljačka neće “pojesti” prostor za taj članak u sutrašnjem Večernjem listu.
I tako, malo po malo odigrani su susreti po skupinama.

Evo i rezultata po kolima:
A skupina:
1.kolo:
1. Dugave (1m) – Trnsko (4 – 2)
2. Zapruđe – Fran Galović (6 – 0)

2.kolo:
1. Dugave (1m) – Zapruđe (5 – 1)
2. Trnsko – Fran Galović (5 – 1)

3. kolo:
1. Fran Galović – Dugave (1m) (0 – 6)
2. Zapruđe – Trnsko (3 – 3)

A SKUPINA – poredak:
1. OŠ Dugave (1m) – 15 bodova,
2. OŠ Trnsko – 10 bodova (2 mjesto, bolji skor na prve tri ploče protiv OŠ Trnsko),
3. OŠ Zapruđe – 10 bodova (3 mjesto zbog slabijeg rezultata na prve tri ploče protiv OŠ Trnsko),
4. OŠ Fran Galović – 1  bod

B SKUPINA:
1.kolo:
1. Gustav Krklec – Dugave (2m) (3.5 – 2.5)
2. Braća Radić – Dugave (ž) (5 – 1)

2.kolo:
1. Dugave (2m)- Dugave (ž) (3 – 3)
2. Gustav Krklec-Brača Radić (5 – 1)

3. kolo:
1. Dugave (ž)- Gustav Krklec (2 – 4)
2. Braća Radić- Dugave (2m) (2.5 – 3.5)

B SKUPINA – poredak:
1. OŠ Gustava Krkleca – 12.5 bodova
2. I. OŠ Dugave (2m) – 9 bodova
3. OŠ Braća Radić – 8.5 bodova
4. I. OŠ Dugave (ž) – 6 bodova

Razigravanje za plasman igralo se na slijedeći način:
1. mjesto: 1A – 1B
2. mjesto: 2A – 2B
3. mjesto: 3A – 3B
4. mjesto: 4A – 4B

A sada slijede rezultati finalnih susreta.

Razigravanje za 1. mjesto:

I. OŠ Dugave (1m) – Gustav Krklec (2.5 – 3.5)
Prema očekivanjima u borbi za prvo mjesto našle su se dvije ponajbolje novozagrebačke ekipe, a usuđujem se reći da je prevagu “gustavima” donijelo iskustvo.

Razigravanje za 3. mjesto:
OŠ Trnsko – I. OŠ Dugave (2m) (1 – 5)
Iznenađenje ili ne u borbu za treće mjesto ušle su OŠ Trnsko koja je od samog početka bila “pokrpana” sa rezervama i na brzinu formirana druga muška ekipa ŠŠK Dugave. Rezultat sam sve govori. Bravo rezerve.

Razigravanje za 5. mjesto:
OŠ Zapruđe – OŠ Braća Radić (1.5 – 4.5)
Ovaj sam susret osobno očekivao u borbi za treće mjesto, ali kako sve ide po zaslugama tako je i ovaj dvoboj odigran u skladu sa renutačnom formom ekipa.

Razigravanje za 7. mjesto:
OŠ Fran Galović – I. OŠ Dugave (ž) (0.5 – 5.5)
Ovdje je odigran međususjedski dvoboj između šahovskih dama i «Franceka». Valja istaknuti da u OŠ Frana Galovića nema šahovskog voditelja te bih ja ovdje čestitao igračima-icama OŠ Frana Galovića na volji i sportskom duhu. Dame su bile uvjerljivo bolje.

Konačan poredak:
1. Gustav Krklec – 8 bodova
2. Dugave (1m) – 7 bodova
3. Dugave (2m) – 6 bodova
4. Trnsko – 5 bodova
5. Braća Radić – 4 boda
6. Zapruđe – 3 boda
7. Dugave (ž) – 2 boda
8. Fran Galović – 1bod

Evo kako izgleda Rejting novozagrebačkih škola nakon ovog Dugave Opena.

DUGAVE OPEN 2006. REJTING
2002./2003./2004./2005./2006.

1. OŠ Dugave (1m) – 31 bod
2. OŠ Gustava Krkleca – 29 bodova
3. OŠ Zapruđe – 20 bodova
4. OŠ Braće Radić – 20 bodova
5. OŠ Dugave (ž) – 9 bodova
6. OŠ Trnsko – 8 bodova
7. OŠ Otok- 6 bodova
8. OŠ Frana Galovića – 6 bodova
9. OŠ Dugave (2m) – 6 bodova
10. OŠ Ive Andrić – 4 boda

REJTING 2006
1. Gustav Krklec – 8 bodova
2. Dugave (1m) – 7 bodova
3. Dugave (2m) – 6 bodova
4. Trnsko – 5 bodova
5. Braća Radić – 4 boda
6. Zapruđe – 3 boda
7. Dugave (ž) – 2 boda
8. Fran Galović – 1 bod

I za kraj posebne nagrade. Najbolja prva i druga ploča nagrađene su knjigom Škola Šaha (II. Dopunjeno izdanje) i zbirkom zadataka I. Sušića koji je tako bio jedini sponzor ovog Prvenstva na čemu mu se ovdje zahvaljujem. Knjige je uručio sudac turnira Tomislav Mihalinčić. Najbolji rezultat na prvoj ploči s 4 boda iz 4 partije osvojila je Maja Rupert iz ekipe OŠ Dugave (ž).

Najbolji rezultat na drugoj ploči s 4 boda iz 4 partije osvojila je Kujundžić iz ekipe OŠ Trnsko.

Šahovski turnir – Dugave Open 2004

Tuesday, October 28th, 2008

DUGAVE OPEN 2004.
III. EKIPNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO
OSNOVNIH ŠKOLA NOVOGA ZAGREBA

Ovogodišnje prvenstvo se odigralo 3. prosinca 2004. godine u prostorijama I. OŠ Dugave, Školski prilaz bb. Natjecalo se sedam osnovnih škola među kojima je također bila i naša koju su predstavljale dvije ekipe: muška i ženska. Ostale škole koje su se natjecale su: OŠ Gustava Krkleca, OŠ Zapruđe, OŠ Braće Radić, OŠ Otok, OŠ Ivo Andrić i OŠ Frana Galovića. Svaka ekipa se sastojala od šest igrača i jedne rezerve. Nažalost dvije ekipe nisu došle: OŠ Odra i OŠ Trnsko. Zato ih molimo da sljedeći put dođu, mjesta ima za sve pa i za njihove ekipe. Zbog kašnjenja nekih ekipa, natjecanje je malo kasnilo, ali je ipak sve završilo u planiranom roku. Pokazalo se da je prof. Brdal sve dobro predvidio i isplanirao ali profesore ne moze se bas sve odvijati po planu. Kao i prošle godine ŠŠK Dugave je medijski najavila Dugave Open 2004. godine. Voditelj ŠŠK Dugave je sa Teom, Majom, Kristijanom i Deanom uživo gostovao na Radio Sljemenu te se tako o ovogodišnjem prvenstvu čulo na cijelom području grada Zagreba ali i šire. Ovim putem se zahvaljujemo najzagrebačkijem radiju i novinarki Sanji Prijatelj za koju sada slobodno možemo reći da je prava pravcata prijateljica Dugave opena.

Prije nego što izvijestim o tijeku prvenstva slijedi kratak pregled dosadašnjih prvenstava i rezultata te trenutačni rejting pojedinih škola:

REJTING 2002.
1. I. OŠ Dugave (m) – 4 boda
2. OŠ Zapruđe – 3 boda
3. OŠ Otok – 2 boda
4. OŠ Gustav Krklec – 1 bod

REJTING 2003:
1. OŠ Gustav Krklec – 6 bodova
2. OŠ Braće Radić – 5 bodova
3. I. OŠ Dugave (m) – 4 boda
4. OŠ Zapruđe – 3 boda
5. I.OŠ Dugave (ž) – 2 boda
6. OŠ Otok – 1 bod

REJTING 2002./2003.:
1. I. OŠ Dugave  – 8 bodova
2. OŠ Gustav Krklec – 7 bodova
3. OŠ Zapruđe – 6 bodova
4. OŠ Braća Radić – 5 bodova
5. OŠ Otok – 3 boda
6. I. OŠ Dugave (ž) – 2 boda

Uoči ovog prvenstva škole su imale prethodno navedeni rejting, a glavni favoriti ovogodišnjeg prvenstva bile su muška ekipa Šahovske škole Dugave i ekipa OŠ Gustava Krkleca.  Nakon konzultacija voditelja turnira profesora Željka Brdala (naša legenda od profesora) i glavnog suca Tomislava Mihalinčića. Tomislav, koji je by the way bio super, genijalno je sudio, bez pogreške, te bio veoma strpljiv sa radoznalim učenicima koji su upadali i dekoncentrirali šahiste. Sad nazad o natjecanju. Promijenjen je način sastavljanja skupina. Skupine su sastavljane prema mjestu na rejting listi te su na taj način dobivene dvije skupine. U skupinama se igralo prema bergerovom sustavu u tri kola, a tempo igre je bio petnaest ( 15 ) minuta po igraču.

OŠ OTOK: Jurica Brekalo (6.a), Domagoj Markota (4.b), Ivan Mršić (4.b), Matko Brekalo (8.a), Aleksandar Knežević (3.a), Karlo Knežević (3.a) i Mislav Maroč (4.b).
VODITELJ: Zvonimir Bušić

OŠ ZAPRUĐE
: Andro Fabijanić (5.c), Antonio Marš (7.a), Matija Putanec (6.c), Matija Brkić (5.a), Lovro Barešić (3.c), Dominik Dojčinović (7.a), David Štrbac,Leo Wirnsberger, Ivan Marić, Stefan Martinić, Karlo Urznarević .
VODITELJ : Igor Stojaković

OŠ FRAN GALOVIĆ: Tomislav Stanić (7.a), Matej Hegedušić (7.a), Emanuel Iveković (7.a), Hrvoje Dorić (8.a), Matija Nežić (7.a), Tomislav Babić (7.a), Antonio Lacko (7.a) .
VODITELJ : Milan Kordić

OŠ BRAĆE RADIĆ: Domagoj Krušić (8.a),Lucija Krušić (5.a), Tino Deželić (8.a), Armando Kadijević (8.a), Valentin Bačarka (8.a), Denis Simić (8.a), Matijas Lubina(5.b)
VODITELJ : Nenad Frouth

OŠ GUSTAV KRKLEC: Tomisla Vujević (8.c), Ivan Vujević (6.c), Manaše Čačković (8.c), Ines Vujević (6.c), Tena Dits (6.c), Maja Božić (6.a), Antonio Sekelez (4.a) .
VODITELJ : Miroslav Nagl

OŠ IVO ANDRIĆ: Igor Pavliško, Dario Arandija-Krušić, Fran Jurišić,
Napomena: za ekipu iz Sopota igrali su još i rezerve: Ahmed Softić (7. c – I. OŠ Dugave), Matijas Lubina (5.b – OŠ braće Radić), Leo Wirnsberger (OŠ Zapruđe)!
VODITELJ: tata Pavliško

I.OŠ DUGAVE (ž): Matea Pajtlar (7.a), Lara Hušnjak (7.a), Antonija Lacković (8.b), Maja Rupert (6.a), Tea Bačelić (7.a), Dora Počivavšek (8.a), Irma Telarović (8.b) i Iva Markota (7.a).
VODITELJ : Željko Brdal

I.OŠ DUGAVE (m): Robert Blažević (7.c), Ahmed Softić(7.c), Matija Rakić (7.b), Ivan Ačkar (7.b), Stjepan Mudronja (7.b), Jasmin Koštić (7.b), Dean Sarapa (7.a), Pavao Vrbanec (7.a) i Kristijan Vuković (6.a).
VODITELJ : Željko Brdal

SKUPINA A                           SKUPINA B
I. OŠ DUGAVE (muška ekipa)        OŠ GUSTAV KRKLEC
OŠ ZAPRUĐE                                 OŠ BRAĆA RADIĆ
OŠ OTOK                                       I.OŠ DUGAVE (ženska ekipa)
OŠ IVO ANDRIĆ                             OŠ FRAN GALOVIĆ

1. KOLO                                        1.KOLO
OŠ Zapruđe – OŠ Otok (4 : 2)                    OŠ Braća Radić    – I.OŠ Dugave (ž) (5 : 1)
I.OŠ Dugave (m) – OŠ Ivo Andrić (6 : 0)     OŠ Gustav Krklec – OŠ Fran Galović (6 : 0)

2.KOLO                                       2.KOLO
I.OŠ Dugave (m) – OŠ Zapruđe (5 : 1)     OŠ Gustav Krklec – OŠ Braća Radić (4.5 : 1.5)
OŠ Ivo Andrić – OŠ Otok (3 : 3)              OŠ Fran Galović  – I.OŠ Dugave (ž)  (1.5 : 4.5)

3.KOLO                                        3.KOLO
OŠ Zapruđe – OŠ Ivo Andrić (5 : 1)          I.OŠ Dugave (ž) – OŠ Gustav Krklec (2 : 4)
OŠ Otok – I.OŠ Dugave (0 : 6)                 OŠ Braća Radić – OŠ Fran Galović (5 : 1)

Evo poretka nakon odigranih tri kola po skupinama :

SKUPINA A                    BODOVI        SKUPINA B                  BODOVI
1. I.OŠ Dugave (m)                   17                1. OŠ Gustav Krklec            14.5
2. OŠ Zapruđe                          10                2. OŠ Braća Radić                11.5
3. OŠ Otok                                 5                3. I.OŠ Dugave (ž)                 7.5
4. OŠ Ivo Andrić                         4                4. OŠ Fran Galović                2.5

Nakon toga prišlo se igranju odlučujućih dvoboja čiji su ishodi odlučivali o plasmanu na ovogodišnjem prvenstvu. U borbi za 1. i 2. mjesto igrale su dvije do tada neporažene ekipe, naša muška ekipa i ekipa OŠ Gustava Krkleca. Susret je za našu ekipu loše počeo jer je na prvoj ploči Robert Blažević izgubio meč. Situacije na drugoj i petoj ploči bile su također vrlo nepovoljne jer su Dean i Kristijan imali manjak dame te se činilo da će susret krenuti s 3 : 0 za osnovnu školu iz Travnog. No obojica su napravili preokret i ostvarili pobjede. Trener naše ekipe nije mogao doći k sebi od čuda, ali je ipak nakon «pranja» zbog gubitka dama pohvalio obojicu svojih šahista. Ovaj je preokret pozitivno djelovao na ostatak ekipe. Ubrzo potom je Pavao Vrbanec na šestoj ploči pobijedio te smo tako imali prednost od 3 : 1. To je zapravo značilo da nam treba još samo jedan remi da postanemo prvaci Novoga Zagreba. Još su od naših svoje partije igrali Ačkar i Rakić.

Sve je riješio Ačkar pobjedom, a Rakić je nakon toga ostvario remi. Dečki su prvaci Novoga Zagreba.

1. I.OŠ Dugave (m) – OŠ Gustav Krklec (4.5 : 1.5)

U borbi za treće mjesto našle su se osnovne škole iz Botinca i Zapruđa. Susret je završio neodlučeno 3 : 3, ali je na prve tri ploče rezultat bio 2:1 za OŠ Zapruđe te je tako OŠ Zapruđe osvojila treće mjesto.

2. OŠ Zapruđe – OŠ Braća Radić (3 : 3)
Svaka čast i našim djevojkama. One su kao i uvijek do sada bile jedina ženska ekipa na prvenstvu. Pobjedom nad OŠ Otok osvojile su peto mjesto. Bravo šahovske dame!

3. OŠ Otok – I.OŠ Dugave (ž) (4.5 : 1.5)
I na kraju, u borbi za sedmo mjesto naša druga dugavska škola pretrpjela je poraz i na kraju zauzela posljednje osmo mjesto. Franceki, više sreće slijedeće godine!

4. OŠ Ivo Andrić – OŠ Fran Galović (5 : 1)
Natjecanje je bilo veoma uzbudljivo i zanimljivo, pogotovo finalno četvrto kolo.

Evo i konačnog poretka svih osam ekipa:
1. I.OŠ Dugave (muška ekipa) – 8
2. OŠ Gustav Krklec – 7
3. OŠ Zapruđe – 6
4. OŠ Braća Radić – 5
5. I.OŠ Dugave (ženska ekipa) – 4
6. OŠ Otok – 3
7. OŠ Ivo Andrić – 2
8. OŠ Fran Galović – 1

Na prvenstvu se pojavila i jedna šahovska legenda, na žalost bivša. Došao je Daniel Gazdek kako bi pokazao da vrijedi pravilo: jednom šahovska dugavska legenda – uvijek šahovska legenda. I on se zainteresirao za natjecanje pa nam je došao u posjet. Zahvaljujemo! Tajnice turnira (znate one u dresovima hrvatske nogometna repke) su bile Anamarija Rimay(8.b), te moja malenkost Maja Trkulja (8.b). Čak smo i nešto pohvala dobile, a profesor će nas ipak pitat povijest! Di je tu pravda?!? Naravno nemamo nikakvih zamjerki! Naši šahisti i šahistice bili su sjajni . Imamo samo pohvale. Dakle, ČESTITAMO !!!

I za kraj sam rejting:
REJTING 2002./2003./2004.:

1. I. OŠ Dugave (m) – 16 bodova
2. OŠ Gustava Krkleca – 14 bodova
3. OŠ Zapruđe – 12 bodova
4. OŠ Braća Radić – 10 bodova
5. I. OŠ Dugave (ž) – 6 bodova
6. OŠ Otok – 6 bodova
7. OŠ Ivo Andić – 2 boda
8. OŠ Frana Galovića – 1 bod

Autorica članka: Maja Trkulja 8.b

Šahovski turnir – Dugave Open 2003

Tuesday, October 28th, 2008

DUGAVE OPEN 2003.
II. EKIPNO ŠAHOVSKO PRVENSTVO
OSNOVNIH ŠKOLA NOVOGA ZAGREBA

Poštovani čitatelji!
Prije nego što krenemo sa izvještajem sa ovog natjecanja htjele bismo Vas ukratko upoznati sa poviješću školskog šaha u Dugavama. Vratit ćemo Vas u vrijeme kada se žkola zvala Josip Kraš. Tijekom tog vremena šahovsku su grupu vodila dvojica profesora: Drago Kovacic (njemački jezik) i Pavo Majić (fizika). Tijekom 80-tih godina šah se kao školska aktivnost polagano ugasio i na kraju potpuno nestao iz slobodnog vremena dugavskih ucenika. Nova školska šahovska era u Dugavama započela je 1995. godine kada je u I. OŠ Dugave došao Željko Brdal, profesor povijesti i zemljopisa. Kao veliki šahovski entuzijast zapoceo je vec iste godine okupljati ucenike i ucenice zainteresirane za igranje šaha i osnovao šahovsku školu Dugave. Njegovim je zalaganjem oživio interes za šah i od tada je kroz šahovsku školu prošlo više od stotinu dugavljanskih učenica i učenika. Šahovska škola Dugave nije imala ni jedan šahovski sat pa je voditelj zapoceo sa nabavkom šahovskih satova. Prvi školski šahovski sat nabavljen je uz pomoć glavnog dugavljanskog fizicara Pave Majica, koji je jedan takav sat donio iz Češke.

Angažiranjem šahovskog voditelja profesora Brdala u Zagrebačkom šahovskom savezu ubrzo je u školu stiglo šest šahovskih satova. Nakon toga zapocela je redovita organizacija školskih šahovskih natjecanja i turnira. Susretljivošcu tadašnjeg ravnatelja Jurice Sertica kupljena je i šahovska literatura te je tako stvorena i mala šahovska knjižnica u kojoj polaznici mogu posudjivati šahovske knjige. Knjižnica je tijekom vremena dopunjavana pa danas broji 50-tak knjiga i 20-tak skripti. U najnovije vrijeme zahvaljujuci sadašnjem ravnatelju Tomislavu Cvitanoviću proširena je šahovska knjižnica, nabavljeno je još nekoliko šahovskih satova i garnitura te je tako omogućeno organiziranje vecih natjecanja i turnira.

A sada prelazimo na pravi pravcati šahovski spektakl! U petak 5. prosinca 2003. godine odigralo se II. Ekipno šahovsko prvenstvo osnovnih škola Novoga Zagreba. Organizator natjecanja je bila Šahovska škola Dugave koja djeluje u I. OŠ Dugave. Na prvenstvu je sudjelovalo šest ekipa iz pet novozagrebačkih naselja:

OŠ Braća Radić (Botinec) – voditelj Nenad Fruth,
OŠ Gustav Krklec (Travno) – voditelj Miroslav Nagl,
OŠ Otok (Sloboština) – voditelj Zvonimir Bušić,
OŠ Zapruđe (Zapruđe) – voditelj Igor Stojaković,
I. OŠ Dugave (Dugave) – voditelj Željko Brdal

Ekipe su se sastojale od šest učenika i učenica pojedine škole, a jedino je naša škola imala jednu žensku i jednu mušku ekipu. Razlog je bio neparan broj ekipa te se na ovaj način izbjeglo da jedna ekipa pauzira. Igralo se po Bergerovom sistemu, a tempo igre bio je 10 minuta po igraču ili igračici. Glavni sudac natjecanja bio je Tomislav Mihalinčić, šahovski majstor i županijski šahovski sudac. Glavni organizator i voditelj natjecanja bio je trener Šahovske škole Dugave profesor Željko Brdal.

Pomagali su:
Prof. Silvija Čurić koja je fotografirala i pratila tijek igre.
Snimatelj je bio Tin Hušnjak koji je naš bivši učenik i brat Lare Hušnjak – jedne od naših šahistica.
Informatička podrška: Hrvoje Bernardić (8a) i Mario Dumić (7c).
Tajnice turnira: Anja Ribičić-Omerza (8a), Martina Došen (8a), Anja Jurčević( 8b), Sanja Tomić (8b), Tara Horvat (8b). One su zapisivale rezultate i pomagale sucu oko vođenja papirologije.
Fizičko redarska služba: Dario Drašić (8a), Denis Matešić (7a), Marko Majurec (7a). Oni su pomagali u slaganju stolova, šahoskih garnitura, satova, pazili na red i odradili prijem ekipa iz drugih škola.

Sve su tajnice i redari nosili majice hrvatske nogometne reprezentacije kako bi bili lako prepoznatljivi, a dogodovštine oko nabavke nogometnih majica neka vam osobno ispričaju tajnice. Natjecanje je bilo organizirano tako da su sve ekipe po dolasku u našu školu prvo išle u knjižnicu u kojoj su bili sokovi i grickalice. U knjižnici je profesor Brdal održao pozdravnu govoranciju te upoznao sve sudionike natjecanja sa pravilima. Potom su ekipe otišle u blagovaonicu gdje se odigravalo samo natjecanje. Knjižnica je služila kao prostorija za odmor nakon završene partije i kao pričaonica, a sve to u cilju osiguravanja maksimalnih uvjeta za igru. U blagovaonici je tijekom samog natjecanja vladala tišina, a natjecatelji su od gledalaca bili odvojeni “ogradom” od stolica. Gledaoci su bili dugavski učenici, roditelji i voditelji.

A sada rezultati po kolima i konačan poredak.
I. KOLO:
I. Dugave 2 – Otok (4 : 2)
II. Dugave 1 – Travno (2 : 4)
III. Botinec – Zapruđe (2.5 : 3.5)

II. KOLO:
I. Botinec – Dugave 1 (3 : 3)
II. Travno – Dugave 2 (4.5 : 1.5)
III. Zapruđe – Otok (3 : 3)

III. KOLO:
I. Dugave 1 – Zapruđe (4 : 2)
II. Otok – Travno (0 : 6)
III. Dugave 2 – Botinec (2 : 4)

IV. KOLO:
I. Dugave 1 – Dugave 2 (4 : 2)
II. Botinec – Otok (6 : 0)
III. Zapruđe – Travno (2 : 4)

V. KOLO:
I. Dugave 2 – Zapruđe (3 : 3)
II. Otok – Dugave 1 (1 : 5)
III. Travno – Botinec (3 : 3)

Nakon odigranih V. kola natjecanje je završilo te se pristupilo podjeli nagrada. Za ovu priliku valja naglasiti da je profesor Brdal uspio pronaći jednog jakog sponzora. Glavni sponzor ovog natjecanja bila je Školska knjiga koja je za svakog šahista i šahisticu osigurala vrećicu sa različitim promidžbenim materijalom. Svaka je ekipa za svoju školu osvojila po tri knjige za školske knjižnice. O hvala ti Školka knjigo! Prve tri ekipe dobile su prelazne pehare za osvojena mjesta, a sve su ekipe dobile i diplome – sve to je osigurala I. OŠ Dugave.

Nadalje treba istaknuti firmu ADU – arhitektura, dizajn i umjetnost koja je osigurala majice koje su imale obje dugavske ekipe. Majica na leđima ima grb Šahovske škole Dugave. Natjecanje je bilo popraćeno i posterima koje je za ovu priliku napravila tvrtka Papirus. Šahovska škola Dugave se posebno zahvaljuje tati Dujmoviću koji je izradio diplome za ekipe I zahvalnicu za suca koji je cijeli turnir odradio kao volonter.
O hvala ti suče Tomislave!

POREDAK:

1. mjesto: OŠ Gustav Krklec (Travno) – 21.5 bod
2. mjesto: OŠ Braće Radić (Botinec) – 18.5 bodova
3. mjesto: I. OŠ Dugave (Dugave 1) – 18    bodova
4. mjesto: OŠ Zapruđe (Zapruđe) – 13.5 bodova
5. mjesto: I. OŠ Dugave (Dugave 2) – 12.5 bodova
6. mjesto: OŠ Otok (Sloboština) – 5 bodova

Mediji i prvenstvo:
– Radio Sljeme,
– Večernjak,
– Športerica.

Htjeli bi Vas upoznati sa jednim povijsnim događajem u Šahovskoj školi Dugave. O čemu se zapravo radi najbolje će Vam ispričati predsjednica ŠŠK Dugave Irma Telarović (7b).  U četvrtak 4. prosinca trener ŠŠK Dugave profesor Željko Brdal, podpredsjednica ŠŠK Dugave Dora Počivavšek (7a) i ja bili smo gosti na Radio sljemenu. Točnije bili smo gosti u njihovim reportažnim kolima. Naša domačica bila je novinarka Ivana Radaljac Krušlin vodila je novinarsko javljanje u kojem smo nas troje ukratko ispričai najvažnije pojedinosti o II. Prvenstvu i dali kratke informacije o ŠŠK Dugave. Moram priznati da sam se pomalo I zbunila, a i Dora se također malo spetljala pa nismo previše pričale. Čim smo ušli u kombi odmah smo bili u eteru i cijeli nas je Zagreb (a i šire) mogao čuti. Uglavnom je pričao profesor, a nas smo dvije uglavnom odgovarale na novinarska pitanja. Što se tiče novina naša Šahovska škola ima iskustva sa novinarskim izvještajima i člancima. Za razliku od proteklih natjecanja ovaj put je prvenstvu prisustvovao novinar Vanja iz Večernjeg lista. On je napravio kratak interwieu sa našim profesorom Brdalom i napravio par fotki. Članak sa fotografijom je objavljen u subotnjem Večernjem listu od 6. prosinca 2003. godine. Još jedna medijska vijest vezana je za ovo natjecanje. U TV emisiji Športerica koja je emitirana 11. prosinca objavljena je vijest o ovom natjecanju.

Jedino je bad to što ekipa Športerice nije nazočila samom natjecanju premda je bilo dogovoreno snimanje samog natjecanja. Uz tekst o samom natjecanju iskoristili su materijal sa nekog drugog šahovskog natjecanja. I za kraj ovog članka jedna lijepa priča. Glavni lik ove kratke priče je gospođa Gordana Grubić koja je nakon što je čula naš “nastup” na Radio Sljemenu odlučila pomoći našoj Šahovskoj školi. Nije joj bilo teško doći iz Gornjeg grada do nas u Dugave i donijeti na šahovsku garnituru, šahovski sat i knjige koje su pripadale njenom pokojnom suprugu.
Gospodđo Grubić Veliko Hvala!

Evo ovo je naše izvješće sa 2. ekipnog šahovskog prvenstva učenika I učenica osnovnih škola Novoga Zagreba.

DUGAVE OPEN 2003. REJTING
1. OŠ Gustav Krklec – 6 bodova
2. OŠ Braće radić – 5 bodova
3. I. OŠ Dugave (m) – 4 boda
4. OŠ Zapruđe – 3 boda
5. I.OŠ Dugave (ž) – 2 boda
6. OŠ Otok – 1 bod

REJTING 2002./2003.:
1. I. OŠ Dugave – 8 bodova
2. OŠ Gustav Krklec – 7 bodova
3. OŠ Zapruđe – 6 bodova
4. OŠ Braća Radić – 5 bodova
5. OŠ Otok – 3 boda
6. I. OŠ Dugave (ž) – 2 boda

Autorice članka:
Anja Ribičić Omerza i Martina Došen – učenice 8.a razreda.

Pravilnik pojedinačnog prvenstva šahovske škole Dugave

Tuesday, October 28th, 2008

Izvršni odbor Šahovske škole Dugave na svojoj sjednici održanoj 13. siječnja 2004. godine, donosi

PRAVILNIK POJEDINAČNOG PRVENSTVA ŠAHOVSKE ŠKOLE DUGAVE

Članak 1.

Šahovska škola Dugave organizira tijekom tekuće školske godine (listopad / studeni) pojedinačno prvenstvo za učenike i učenice I.Osnovne škole Dugave.

Članak 2.

Prvenstvo Šahovske škole Dugave održat će se u prostorijama I.OŠ Dugave Zagreb, Školski prilaz bb. Prvenstvo će se igrati u učionici povijesti tijekom treninga ŠŠK Dugave.
Raspored odigravanja Redovnih kola:

KOLO DATUM ODIGRAVANJA VRIJEME ODIGRAVANJA

I./II. 30. 10. 2006. 19:10 – 20:45
III./IV. 07. 11. 2006. 13:15 – 15:15
V./VI. 13. 11.2006. 19:15 – 20:45
VII./VIII. 21.11.2006. 13:15 – 15:15
IX./XY 27.11.2006. 19:15 – 20:45

Članak 3.

Prvenstvo se igra u odvojenim konkurencijama, učenici i učenice.
Učenici i učenice biti će podijeljeni u četiri grupe:

ŠAHOVSKE DAME – I. LIGA
ŠAHOVSKE DAME – II. LIGA
ŠAHOVSKI KRALJEVI – I. LIGA
ŠAHOVSKI KRALJEVI – II. LIGA

Članak 4.

Pravo nastupa imaju svi redoviti i neredoviti polaznici Šahovske škole Dugave.
Polaznici koji su izvršili sve svoje obaveze, svojim šahovskim umijećem i zalaganjem to zasluže nastupaju u prvoj ligi. Oni koji to nisu izvršili nastupaju u II. ligi.

Članak 5.

U prvoj ligi natjecat će se ne više od osam (8) šahista i šahistica, a ostali polaznici će igrati u II. ligi.
U I. Ligi će se igrati po Bergerovom sistemu u najviše sedam (7) kola, a u II. ligi sistem ovisi o broju prijavljenih šahista i šahistica. Tempo igre je različit:

I. liga – 30 minuta
II. liga – 15 minuta

Članak 6.

Šahisti i šahistice koji se natječu u I. ligi dužni su svoje partije zapisivati šahovskom notacijom, prepisati ih na disketu koju predaju voditelju prvenstva u roku sedam (7) dana po odigravanju partije. Zapisnik je moguće poslati i emailom. Partije moraju biti točno i provjereno zapisane te u zaglavlju navesti slijedeće podatke:

Natjecanje, datum, mjesto, kolo, bijeli, crni, otvaranje i rezultat.
Potezi se zapisuju po tri poteza u jedan red! Šahisti i šahistice koji se natječu u II. ligi dužni su šahovskom notacijom zapisati prvih 15 poteza partije. Po završetku partije dužni su točne i provjerene poteze prepisati u svoj rokovnik ili bilježnicu.

U zaglavlju navesti slijedeće podatke:
Natjecanje, datum, mjesto, kolo, bijeli, crni, otvaranje i rezultat!
Potezi se zapisuju po tri poteza u jedan red!

Članak 7.

Plasman na pojedinačnom prvenstvu pruža smjernice treneru ŠŠK Dugave za sastav ekipa za prvenstvo grada Zagreba. Po završetku natjecanja odigrat će se mini liga u kojoj sudjeluju 7. i 8. iz. lige i 1. i 2. iz II. lige, a tempo igre je 15 minuta bez zapisivanja. Dvoje prvoplasiranih slijedeće godine igraju u I. Ligi.

Članak 8.

Voditelj prvenstva i glavni sudac je profesor Željko Brdal, a pomažu mu dva pomoćna suca. Natjecatelji koji budu ometali normalan tijek prvenstva biti će brisani iz turnirske tablice i udaljeni sa prvenstva. Odluka suca je izvršna.
Na odluku suca nezadovoljna strana ima pravo žalbe i to odmah po nastalom sporu, odnosno najkasnije 15 minuta po završetku kola, natjecateljskoj komisiji.
Natjecateljsku komisiju čine dva prvoplasirana šahista / šahistice sa prošlogodišnjeg prvenstva. Žalba se najavljuje usmeno sucu turnira, a predaje se u pismenom obliku Natjecateljskoj komisiji.
Odluka Natjecateljske komisije je izvršna i konačna.

Članak 9.

Partije se mogu odgoditi jedino uz prethodnu najavu sucu i uz njegovo odobrenje.
Igrač-ica koji odgađa partiju treba obavijestiti protivnika-icu o odgodi i dogovoriti naknadni termin odigravanja partije. Neopravdani izostanak rezultira gubitkom partije rezultatom 0.5 : 0.0. U slučaju neopravdanog izostanka sa dva kola šahist ili šahistica se briše iz turnirske tablice.

Članak 10.

U slučaju diobe mjesta plasman će se odrediti redoslijedom prema slijedećim kriterijima:

Za Švicarski sustav: (Swissperfect će poslagati poredak)
Za Bergerov sustav:
a) veći broj meč bodova
b) međusobni susret
c) bolji uspjeh prema pobjednicima ( igrač koji imaju iznad 50 % bodova )
d) par-nepar (prva sreća)

Članak 11.

Pravo tumačenja ovog pravilnika ima isključivo Natjecateljska komisija Šahovske škole Dugave. Natjecateljsku komisju sačinjavaju dvoje prvoplasiranih šahista i šahistica sa prošlogodišnjeg pojedinačnog prvenstva škole i voditelj ŠŠK Dugave.

U Zagrebu, 19. 09. 2006. godine
Voditelj ŠŠK Dugave:
Željko Brdal, prof.

DODATAK PRAVILNIKU

U I. Ligi mogu sudjelovati polaznici koji su ispunili slijedeće uvjete:

1. Natuknice iz Skole saha i skripte Program poduke mladih šahista – treninzi od IX. – XII. Mjeseca!
2. zadaci za vježbanje (Matu u 1. potezu i dalje), napisati poziciju na disketi i rješenje / u šahovskoj bilježnici
3. Pregled otvaranja proučiti naučiti i primijeniti
4. Članarina za 09., 10., 11. i 12. mjesec
5. Napisati četiri (4) partije sljedećih otvaranja: Kraljev gambit, Damin gambit, Sicilijanka i španjolka / navesti natjecanje, datum, mjesto, kolo, bijeli, crni, otvaranje i rezultat; poteze pisati po tri u jedan red.

Za osvajanje prva tri mjesta u ženskoj i prva tri mjesta u muškoj konkurenciji dijelit će se medalje, a ostali sudionici prvenstva dobit će diplome. Prvaci u muškoj i ženskoj konkurenciji će uz to dobiti i prijelazne pehare. Nagrade će osigurati organizator prvenstva – Šahovska škola Dugave.
U II. ligi mogu sudjelovati polaznici koji su ispunili najmanje pola od uvjeta za I. Ligu.

Voditelj ŠŠK Dugave:
Željko Brdal, prof.